Васпитни рад

Директор:

Владимир Вуловић, професор енглеског језика и кнјижевности

Васпитачи:

Зорица Петровић, наставник биологије

Сејфудин Гури, професор општенародне одбране и друштвене самозаштите

Јово Ранкић, професор физичке културе

Миле Андрић, професор физичке културе

Васпитни рад у Дому је осмишљен, свjесно планиран, програмиран и систематски организован. У складу са педагошким стандардима и нормативима обезбијеђене су све неопходне претпоставке за остваривање тих програма .

Васпитачи обављају све стручно – педагошке послове везане за ученике васпитне групе, планирају, организују и реализују васпитни рад. У центру пажње је ученик коме васпитним радом помажемо да што боље упозна себе и друге, да спознаје и развија личне компетенције, стекне социјална сазнања и да што успјешније заврши школовање и оствари и друге циљеве.

Васпитним радом унутар групе, тежи се остварењу подстицајног, креативног и сарадничког односа међу ученицима и њиховим васпитачима како би се сваком ученику омогућио оптимални индивидуални напредак и одрастање у самоостварену и задовољну особу.

Васпитачи помажу ученицима у адаптацији на нову средину, надзиру и усмјеравају учење, прате редовност похађања школе, савјетују, мотивишу и обезбјеђују атрактивне могућности за провођење слободног времена

Као колективни облик живљења, Дом чини заједницу како ученика, тако и ученика и васпитача, као основу за социјализацију младих. Разноврсне активности које су погодне за самостално, добровољно и ненаметнуто стварање социјалних односа, реализују се у оквиру секција и слободних активности ученика.

Педагошка клима која влада у Дому, атмосфера сталне васпитне бриге о ученику и његовим потребама, обезбеђује им формирање културних, хигијенских и радних навика. У Дому постоје правила понашања и Кућни ред којих су ученици дужни да се придржавају.

Читав систем радних активности, заједничког рада и узајамне помоћи формира код ученика радне навике и смисао за тимски рад.