Konkurs za prijem studenata 2022/2023

Na osnovu Odluke Upravnog odbora  , broj :  97/22 od dana 30.6.2022. godine , raspisuje se                               

                                                                    K O N K U R S

                                                       ZA  PRIJEM  STUDENATA  U

                                               JU ’’DOM UČENIKA BIJELJINA’’Bijeljina

                                                         za školsku 2022./23. godinu

Dom učenika Bijeljina u školskoj 2022./23. godini , će radi smještaja i ishrane primiti ukupno – 40 studenta.

Ukupna  cijena smještaja i ishrane  je 200,00 KM ,  od toga , za studente na budžetu 90,00 KM  , a za samofinansirajuće  studente ukupna cijena smještaja i ishrane će iznositi 200,00 KM , uz mogućnost promjene cijena , na osnovu odluke Vlade RS.

Pravo na smještaj  imaju redovni studenti , koji imaju državljanstvo Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine , koji su prvi put upisali odgovarajuću godinu studija na visokoškolskoj  ustanovi , koje su kao takve upisane u registar ustanova u RS.

Konkurs je otvoren od dana 01.9. do dana 21.9.2022. godine , a rezultati konkursa će biti objavljeni na oglasnoj tabli dana 23.9.2022. godine.

Kandidati su u obavezi da uz prijavu na konkurs , dostave orginal ili fotokopiju slijedećih dokumenta :

   1.  Izvod iz Matične knjige rođenih ,

   2.  Uvjerenje da je redovan student , budžet RS ,

   3.  Uvjerenje o upisu u narednu školsku godinu i prosjek ocjena ( za studente brucoše ,          

        prosjek ocjena iz srednje škole ) ,

   4.  Dokaz o uspjehu u prethodnom školovanju  ( za studente koji nisu brucoši ) ,  

   5.  Dokaz o prihodu-ima porodice studenta , po svim osnovima ,

   6.  Dokaz o udaljenosti mjesta prebivališta studenta , od mjesta studiranja

   7.  Dokaz o broju studenata iz iste porodice , koji imaju status redovnog studenta ,

   8.  Jedna fotografija , veličine kao za ličnu kartu ,

   9.  Nalaz nadležnog porodičnog ljekara,

 10.  Uvjerenje o statusu porodice ( djeca poginulih boraca ili RVI od I do VI kategorije) i

 11.  Zdravstveni list studenta .

NAPOMENA: Studenti koji su bili u domu , dostavljaju dokaze pod tačkom 2.4.5.6.7.8, i 9.

Poslije isteka roka za podnošenje prijave na konkurs , komisija za prijem studenata će objaviti rezultate o izvršenom izboru , na oglasnoj tabli doma .

Nepotpuna dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje .

Kontakt telefon  055-202-849  i  055-209-727 .