Конкурс за ученике 2021/22-продужење рока

ЈУ’’ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА’’Бијељина
Улица Семберских ратара број 1.
Број : 68-3/21
Дана 31.7.2021. године

 На основу Одлуке број : 68/21 од дана 15.6.2021. године д о н о с и м 


              О Д Л У К У

Продужава се рок за подношење пријаве на Конкурс за пријем ученика у дом , ради смјештаја и исхране , за школску 2021./22. годину , до дана 25.8.2021. године .

Одлука ступа на снагу даном доношења .

              О б р а з л о ж е њ е 

Имајући у виду да је број смјештајних капацитета дома , знатно већи од броја поднешених пријава на конкурс који је трајао до дана 31.7.2021. године , ради смјештаја у дом за школску 2021./22. године , сходно томе одлучено је као у диспозитиву .