Konkurs za učenike 2021/22 – produženje roka

JU’’DOM UČENIKA BIJELJINA’’Bijeljina

Ulica Semberskih ratara broj 1.

Broj : 68-3/21

Dana 31.7.2021. godine

     Na osnovu Odluke broj : 68/21 od dana 15.6.2021. godine , d o n o s i m

                                                             O D L U K U

Produžava se rok za podnošenje prijave na Konkurs za prijem učenika u dom , radi smještaja i ishrane , za školsku 2021./22. godinu , do dana 25.8.2021. godine .

Odluka stupa na snagu danom donošenja .

                                                     O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu da je broj smještajnih kapaciteta doma , znatno veći od broja podnešenih prijava na konkurs koji je trajao do dana 31.7.2021. godine , radi smještaja u dom za školsku 2021./22. godine , shodno tome odlučeno je kao u dispozitivu .