Konkurs za učenike 2021/2022

 JU’’DOM UČENIKA BIJELJINA’’Bijeljina                                             

Ulica Semberskih ratara broj 1.

Broj : 68-2/21                                                                                   

Dana 15.6.2021. godine

Na osnovu člana 20. stav (3). Zakona o učeničkom standardu (’’Sl. gl. RS ’’, broj : 72/12) , i Odluke  broj : 68/21 od dana 15.6.2021. godine , r a s p i s u j e se

K  O  N  K  U  R  S

         ( za prijem učenika u Dom , radi smještaja i ishrane , za školsku 2021./22. godinu )

Broj raspoloživih mjesta za smještaj iznosi ukupno 180.

Rok za podnošenje prijava na konkurs počinje teći od dana 15.6.do dana 31.7.2021. godine

Pravo na smještaj i ishranu imaju redovni učenici srednjih škola , koji imaju državljanstvo Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine , dok se preostali dio eventualno slobodnih smještajnih kapaciteta može popuniti prijemom učenika koji su strani državljani .

Ispunjavanje uslova za prijem u Dom , zaiteresovani kandidati dokazuju odgovarajućom originalnom dokumentacijom ili ovjerenim fotokopijama istih .

Zainteresovani učenici uz prijavu na konkurs , u obavezi su da dostave slijedeća dokumenta :

 1. Izvod iz matične knjige rođenih ,
 2. Uvjerenje o prebivalištu ,
 3. Potvrdu o upisu u srednju školu ,
 4. Ovjerenu kopiju svjedočanstva od VI do IX razreda osnovne škole za učenike koji su upisani u prvi razred srednje škole ,
 5. Ovjerena kopija svjedočanstva iz prethodnog razreda srednje škole za učenike koji su upisani u drugi , treći ili četvrti razred srednje škole , 
 6. Potvrdu da je učenik osvojio jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama  na kojima učenici iz Republike imaju pravo učešća ( samo za učenike koji ispunjavaju ovaj uslov ) ,
 7. Ovjerena kućna lista ,
 8. Potvrda o školovanju / studiranju za članove domaćinstva na školovanju / studiju , za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih ,
 9. Potvrdu da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog zavoda za zapošljavanje ,  
 10. Uvjerenje od nadležne Poreske uprave za roditelje da se ne vode kao poreski obveznici po osnovu primanja , za roditelje koji su nezaposleni , a ne nalaze se na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje ,
 11. Prosjek prihoda za period januar-juni tekuće godine zaposlenih članova domaćinstva.
 1. Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom pravu po osnovu člana
 2. domaćinstva porodice poginulog borca , sa visinom primanja po tom osnovu ,
 1. Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu djeteta ratnog

vojnog invalida od I do VI kategorije , sa visinom primanja po tom osnovu ,

 1. Izvod iz matične knjige umrlih , za učenike bez jednog ili oba roditelja
 2. Dvije male fotografije ,
 3. Ljekarsko uvjerenje o smještaju u Dom , se dostavlja na dan useljenja

Redoslijed ( rang-lista ) učenika za prijem utvrđuje se na osnovu : uspjeha učenika u prethodnom školovanju , socijalnog statuta porodice učenika i udaljenosti mjesta prebivališta od mjesta školovanja .

Visina učešća roditelja u troškovima smještaja i ishrane iznosi 75,00 KM .

Za djecu poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I doVI kategorije , smješaj i ishrana učenika finansira se  iz buđžeta Republike Srpske u iznosu od 170,00 KM , jednomjesečno  po učeniku .

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane .

Prijem dokumenata po konkursu vrši komisija , vremenski od 08 do 13 00 časova .

Rang lista primljenih učenika će biti objavljena u srijedu , dana 05.8.2021. godine , na oglasnoj tabli doma .

Kandidat može podnijeti prigovor komisiji na rang listu u roku od osam dana , računajući od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli .

Komisija je dužna da u roku od osam dana odluči o podnesenim prigovorima , nakon čega donosi konačnu rang listu kandidata za smještaj u dom .

Rješenje o pravu na smještaj u dom donosi direktor na osnovu konačne rang liste .

Kandidat koji se nezadovoljan rješenjem može izjaviti žalbu Upravnom odboru u roku od osam dana , računajući od dana prijema rješenja .

Odluka upravnog odbora je konačna i protiv te odluke nije dozvoljena žalba , ali se može pokrenuti postupak kod nadležnog suda .