-Статут – ЈУ“Дом ученика Бијељина“

На основу члана 10. став 2., а у вези са чланом 16. став 1.тачка а) Закона о ученичком стандарду (’’Службени гласник РC’’, број: 72/12), затим члана  40. stav 1. tačka a) , a у вези са чланом 10. stav 1. тачка b) Статута Дома , те након дате сагласности на Статут од стране Министарства просвјете и културе Бања Лука , број : 07.023/052-4273/13 oд дана 21.08.2013 године, Управни одбор ЈУ Дом ученика Бијељинa Бијељина, на сједници одржаној дана: 05.9.2013. године, д о н и о  је

С Т А Т У Т

ЈУ „Дом ученика Бијељина“

Бијељина

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом утврђује се: назив установе, сједиште установе, заступање и представљање, дјелатност и допунска дјелатност установе,  цјелокупна организација рада установе, права, обавезе и одговорности ученика, избор, опозив и надлежност органа управљања, састав и дјелокруг рада педагошког вијећа, сарадњу установе са средњим школама и одговарајућим установама, здравствена заштита ученика, кориштење и располагање средствима установе, стручно усавршавање васпитача, израду и доношење планова рада и развоја, остваривање контроле рада, начин доношења, измјене и допуне овог Статута, доношење измјена и допуна других општих аката установе  и друга питања од значаја за организацију и рад установе.

Члан 2.

 • Одредбе овог Статута обавезне су за све раднике установе,  органе управљања и руковођења и стручни орган.
 • Надзор над примјеном одредаба овог Статута врши Управни одбор установе и други надлежни органи.

II – НАЗИВ,  СЈЕДИШТЕ  И  ДЈЕЛАТНОСТ  УСТАНОВЕ

Члан 3.

 • Назив установе  је Јавна установa Дом ученика Бијељинa“ Бијељина.
 • Скраћени назив установе је ЈУДом ученика Бијељинa“ Бијељина (у даљем тексту Јавна установа), са сједиштем у Бијељини, улица Семберских ратара број 1.

Члан 4.

Јавна установа обавља дјелатност од општег друштвеног интереса, а својство правног лица стекло је  након уписа у регистар код надлежног суда, и као такво  почело је са својим редовним радом, односно пословањем , од дана 01.9.2007. године, посједујући свој властити жиро-рачун, код Банке, преко које се по обавези, сасвим неометано, одвијају све финансијске трансакције.

Члан 5.

 • Оснивач установе је Република , а одлуку о оснивању, донијела је Влада Републике Српске, број: 04/1-012-643/07, дана: 26.04.2007. године.
 • Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-132/09 од дана: 28.01.2009. године, утврђен је број и просторни распоред установа ученичког стандарда у Републици Српској. 

Члан 6.

 • Установа у свом пословању употребљава печат округлог облика, пречника 35 мм, са исписаним ћириличним и латиничним текстом: Република Српска Јавна установа „Дом ученика Бијељина“ Бијељина.
 • Установа  има штамбиљ правоугаоног облика, величине 70 x 30 мм, који садржи текст као и печат, са додатком простора, за број протокола и датум.

Члан 7.

 • За употребу печата установе одговоран је директор установе.
 • Директор установе може  овластити  друго лице, од повјерења, да чува и рукује печатом.

III – ДЈЕЛАТНОСТ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ

Члан 8.

 Основна дјелатност Дома је: васпитање и образовање, смјештај, исхрана и здравствена заштита ученика средњих школа.

Дјелатност субјекта уписа – Дома, са шифрама и називима дјелатности:

а) 55.90 – Остали смјештај,

б) 56.10 – Дјелатност ресторана и услуге доставе хране,

в) 56.29 – Остале дјелатности припреме и послуживања (доставе) хране,

г) 85.59 – Остало образовање, д.н.,

д) 85.60 – Помоћне услужне дјелатности у образовању,

ђ) 86.90 – Остале дјелатности здравствене заштите.

Члан 9.

Задатак установе  је да обавезно:

а) Омогући ученицима успјешно савладавање наставних садржаја и других задатака који се остварују у средњој школи,

б) Обезбједи ученицима услован смјештај, калоричну и квалитетну исхрану, и да води бригу о њиховом здравственом стању и правилном психофизичком развоју,

в) Доприноси цјелокупној организацији и садржају: васпитно-образовног рада, изградњи правилног погледа на свијет и развијању осјећаја за колективан живот и рад, као и солидарност међу ученицима,

г)  Доприноси развоју: смисла ученика за колективни живот и рад, његовања хуманост, солидарност, одговорности и друга позитивна својства личности,

д)  Прати, открива и подстиче позитивне склоности ученика, и

ђ) Дјелује цјелокупном организацијом живота и рада и укључивањем ученика у свакодневне послове у Дому, на прихватању: хигијенских, културних, радних навика и стицању правилног односа према физичком и интелектуалном раду.

                                     IV – УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА УСТАНОВЕ

Члан 10.

 •  Министарство просвјете и културе даје  сагласност, на сљедеће акте :

       (а) Статут Дома,

       (б) Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, и

       (ц) Годишњи извјештај о пословању и годишњем обрачуну Дома .

 • Јавна установа представља јединствену радну и организациону цјелину у оквиру које функционално дјелују: васпитна служба, служба исхране и служба заједничких послова.
 • Службе из претходног става обављају своје задатке у складу са Законом о ученичком стандарду, Законом о раду, као и осталим важећим нормативним актима установе.

                                                                                 Члан 11.

 • Општим актом о систематизацији послова и радних задатака ближе се одређују: критеријуми за утврђивање потребног броја радника, назив, опис послова и услови за распоред радника, као и остале норме, које су везане за примјену важећег Правилника о финансирању установа ученичког стандарда.

                                                                                  Члан 12.

 • Смјештајни капацитет установе је 200 кревета, односно ученичких мјеста, a број оброка је 600 дневно.
 • Број ученика у васпитној групи предвиђен је важећим Правилником о финансирању установа ученичког стандарда.

Члан 13.

Цјелокупном организацијом установе у Дому руководи директор.

Члан 14.

У остваривању васпитно-образовних циљева и задатака Дома, Управни одбор,  Педагошко вијеће и директор установе старају се да ученици овладају школским градивом, активно учествују у акцијама Дома и да тако стичу навике и формирају се у зреле и друштвено корисне личности .

                                          V ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ УСТАНОВЕ

Члан 15.

 • У правном промету Јавну установу заступа и пред трећим лицима представља директор.
 • У правном промету са трећим лицима установа за своје обавезе одговара свим својим средствима.
 • Директор може овластити треће лице (опуномоћити) да заступа и представља установу  у одређеним правним и другим стварима, и на који период.
 • Овлашћење из претходног става, даје се једном лицу у писменој форми, и као такво се не може пренијети на друго лице.
 • Финансијска документа и инструменте плаћања потписује директор,  или лице које он овласти.

        VI ПРИЈЕМ УЧЕНИКА, ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Члан 16.

(1)Право на смјештај и исхрану имају редовни ученици школа, који имају             држављанство Републике Српске или Босне и Херцеговине, док се преостали дио евентуално слободних смјештајних капацитета може попунити пријемом ученика који су страни држављани.

(2)Пријем ученика у Дом врши се на основу јавног конкурса.

(3)Конкурс за пријем ученика у Дом расписује Управни одбор до првог августа, а пријем ученика у Дом  обавља се прије почетка нове школске године.

(4)Конкурсом из става 2. овог члана оглашавају се услови пријема, број расположивих мјеста, услови за утврђивање редослиједа пријављених кандидата, висина учешћа у трошковима смјештаја и исхране, потребна документа и рокови за пријављивање на јавни конкурс.

(5)Редослијед ученика за пријем утврђује се на ранг листи на основу успјеха ученика у претходном школовању, социјалног статуса породице ученика и удаљености мјеста пребивалишта од мјеста школовања.

(6)Пријем докумената на основу јавног  конкурса из става 2. овог члана, расподјелу мјеста и усељавање ученика врши комисија дома  коју именује директор дома.

       (7) Комисију сачињавају укупно три члана : референт за смјештај и два васпитача.

(8) Кандидат може поднијети приговор комисији из става 6. овог члана, на ранг листу из става          5. овог члана, у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли  Дома.

(9)Комисија из става 6. овог члана је дужна да у року од осам дана одлучи о поднесеним приговорима, након чега доноси коначну ранг листу кандидата за смјештај у Дом.

(10)Рјешење о праву на смјештај у дом доноси директор на основу коначне ранг листе из става 8. овог члана.

       (11) Кандидат који је незадовољан рјешењем из става 9. овог члана, може изјавити жалбу Управном одбору у року од осам дана од дана пријема рјешења.

  (12) Одлука Управног одбора је коначна и против те одлуке није дозвољена жалба, али се може покренути поступак код надлежног суда.

Члан 17.

 • Примљени ученици дужни су се јавити у Дом најкасније у року од осам дана од дана почетка наставе у школи у коју су  уписани.
 • Ако се ученик не јави у року одређеном у овом члану, а не оправда одсуство, сматраће се да је одустао од смјештаја у Дом.

      (3) О правима из става 2. овога члана , сви изабрани ученици ће бити упознати Рјешењем о

           правима на смјештај из члана 16. став 10. , као и на крају коначне ранг листе.

Члан 18.

 • Дом за обављање услуга смјештаја и исхране ученика закључује уговор са родитељима, односно старатељима са којима се регулишу међусобни односи, права, обавезе и дужности.
 • У трошковима смјештаја и исхране ученика у Дому учествују и родитељи, односно старатељи ученика.
 • Влада Републике Српске доноси Одлуку о висини учешћа родитеља или старатеља у трошковима смјештаја.

Члан 19.

 • Накнада за смјештај и исхрану ученика, по обавези, уплаћује се најдаље до петог у мјесецу за текући мјесец.
 • Ученици којима се настава завршава у јуну мјесецу, плаћају трошкове исхране  закључно са посљедним даном наставе у школи.

Члан 20.

 • За смјештај ученика који остају у Дому послије завршетка наставе, накнада се плаћа према посебном  цјеновнику коју утврђује Управни одбор.
 • Цијена смјештаја и исхране трeћих лица , као и ученика који нису смјештени у Дом, утврђује се посебном одлуком Управног одбора.

Члан 21.

 Ученицима који одсуствују из Дома, умањују се трошкови исхране у слиједећим случајевима:

 1. у случају одласка на екскурзију коју организује школа,

б)  болничког или амбулантног лијечења у трајању дужем од пет дана,

в) за вријеме државних или вјерских празника и

г) у случају прекида редовне наставе због штрајка, као и у другим оправданим случајевима.

Члан 22.

(1)За испис ученика из Дома родитељ, односно старатељ ученика, или ученик подноси Дому писмени захтјев, најкасније 15 дана прије исписа из Дома, односно прије раскида уговора о смјештају у Дом .

(2) Права  из става 1. овог члана , ће бити регулисана уговором сходно члану 18. став 1.

Члан 23.

 • Ученици су активни учесници у васпитно-образовном раду у Дому и заједно са васпитачима и  стручним сарадницима су одговорни за резултате тога рада.
 • Обавезе и дужности ученика су:

а)  да савјесно уче и раде,

б)  да учествују у стварању здраве животне и радне средине,

      в) за мјесец у којем се завршава настава у текућој школској години дужни су платити                трошкове исхране за онолико дана колико остају у Дому,

г) да поштују кућни ред Дома,

д) да надокнаде учињену штету у Дому,

ђ) да са пажњом чувају сву имовину Дома,

е) да редовно одржавају личну хигијену, ред и чистоћу цијелог објекта Дома,

ж) да се ван Дома понашају у складу са правилима лијепог и пристојног понашања,

з) да његују и развијају другарске односе,

и) према потреби и својој физичкој способности помажу у извршавању радова у Дому који су од интереса за цијели колектив (ускладиштење зимнице, уређење објекта, уређење дворишта и слично),

ј) да се понашају у складу са законом и подзаконским актима којима се регулишу права и обавезе ученика и

к) врше и друге послове и задатке утврђене овим Статутом и појединачним нормативним актима Дома.

                                                                                Члан 24.

 • Ученици у Дому имају права:

а) на смјештај и исхрану,

б) васпитни рад,

в) да учествују у разматрању и одлучивању о питањима од интереса за живот и рад ученика,

г) подносе захтјев и приједлог Управном одбору за побољшање организације васпитно – образовног рада  и услова смјештаја у Дому,

д) траже заштиту својих права, уколико сматрају да су им повријеђена,

ђ) на културне, умјетничке, спортске и рекреативне активности и информисање.

Члан 25.

Ближе одредбе о правима и дужностима ученика, стицању и губитку права на боравак у Дому, кућном реду и раду и начину понашања, обавезама ученика према Дому и друга питања од значаја за живот ученика у Дому одређују се Правилником о унутрашњем раду и реду који доноси Управни одбор Дома.

                                                                                 Члан 26.

 Ученик губи право боравка у Дому:

а) завршавањем школовања,

б) губљењем статуса редовног ученика у школи и

в) искључењем изДома .

                                                                                   Члан 27.

 • О губитку  права ученика на боравак искључењем из Дома одлучује Педагошко вијеће.
 • Против рјешења из става 1. овог члана о губитку права на боравак ученика у Дому, ученик, његов родитељ или старатељ, може изјавити у року од  осам дана жалбу Управном одбору Дома.
 • Жалба на рјешење о искључењу из Дома одлаже њено извршење до доношења другостепеног рјешења.
 • Управни одбор доноси одлуку, најдаље у року од осам дана, од дана пријема жалбе.

(5) Рјешење  Управног одбора је коначно у управном поступку.

Члан 28.

 • Ученик одговара дисциплински и материјално.
 • Ученик може одговарати само за повреду обавезе која је у вријеме извршења била утврђена Законом о ученичком стандарду или Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика.
 • Ученик који учини материјалну штету намјерно или из крајње непажње обавезан је да је надокнади у складу са Законом о ученичком стандарду или Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика.
 • Не може се наплатити штета од ученика ако није доказано да је он учинио материјалну штету, сам или са другим ученицима.
 • Одлуку о висине надокнаде за причињену штету доноси Управни одбор, на основу записника о причињеној штети, који је сачињен од стране комисије коју именује Управни одбор.
 • Директор Дома може ослободити ученика обавезе да надокнади причињену материјалну штету, ако се докаже да ученик штету није учинио намјерно.
 • За повреду обавезе ученику се може изрећи васпитно-дисциплинска мјера: опомена васпитача, укор директора, укор пред искључење и искључење из Дома.
 • Васпитно – дисциплинска мјера изриче се за школску годину у којој је учињена повреда обавезе ученика.

(9) Одлуку о искључењу ученика из Дома доноси Педагошко вијеће.

Члан 29.

 • Искључење из Дома као васпитно – дисциплинска мјера може се изрећи само за тежу повреду обавезе ученика и то:

а) уношења и употребе алкохола у просторије Дома, као и других наркотичких средстава и подстрекавања на њихову употребу,

б) физичког и насилничког понашања, са или без наношења тјелесних повреда,

в) изражавања вјерске и националне и свих других облика нетрпељивости, као и     дискриминације,

г)  крађе и уништавање имовине Дома,  друге установе и школе, или другог ученика,

д)  посједовања оружја,

ђ) политичког дјеловања или организовања у Дому, које није у складу са педагошким нормама,

е) ако је својим поступцима, и радњама, нанио штету и нарушио углед Дома и

ж) ако је већ раније једном кажњен за повреду обавеза.

 • Дом је обавезан да на почетку школске године, приликом пријема упозна ученике и родитеље са њиховим правима, односно дужностима и одговорностима утврђеним законом и општим актом Дома.

                                                                                 Члан 30.

 • Прије изрицања васпитно-дисциплинске мјере, ученик мора бити усмено обавезно   саслушан уз присуство родитеља или старатеља о околностима повреда које је учинио, као и прибавити мишљење васпитача из васпитне групе, а затим узети писмену изјаву ученика, уз присуство родитеља или старљтеља , у вези ца чим ће се сачинити и записник о констатацији стварног чињеничног стања.
 • О саслушању ученика и прибављању мишљења васпитне групе о дисциплинској oдговорности стара се васпитач.

Члан 31.

 • На захтјев ученика, његовог родитеља или старатеља, изречена васпитно-дисциплинска мјера у току школске године, може бити ублажена или укинута.
 • Ублажавање се врши замјеном за лакшу васпитно-дисциплинску мјеру, односно укидањем изречене васпитно-дисциплинске мјере.

    (3)  Захтјев се подноси органу који је изрекао васпитно дисциплинску мјеру.

    (4) У року од три дана орган из става 3. овога члана је у обавези да донесе своју коначну одлуку .

Члан 32.

 • Ученици одговарају за штету коју учине намјерно или из обичне и крајње непажње.
 • Ако ученик нанесе штету под условима из претходног става овог члана, обавезан је да ту штету у цјелости надокнади.
 • Ако штету проузрокује више ученика, сваки ученик је одговоран за дио штете коју је проузроковао, а ако се то не може утврдити, штету сносе солидарно.

Члан 33.

С циљем признања за залагање на унапређењу живота и рада и даљег подстицања ученика на рад и залагање, врши се похваљивање и награђивање ученика и  васпитних група.

                                                                                  Члан 34.

(1) Ученик који се истиче својим радом и активностима у установи похваљује се и награђује.

      (2) Похвале и награде додјељује Педагошко вијеће Дома.

Члан 35.

 • Похваљивање и награђивање се врши по правилу на крају наставне године.
 • Награђивање се може вршити додјељивањем признања или поклона у виду предмета.
 • Врста и начин додјељивања награда и похвала ближе се уређују Правилником о унутрашњем раду и реду.

VII – ОРГАНИ РУКОВОЂЕЊА И УПРАВЉАЊА И СТРУЧНИ ОРГАНИ У ДОМУ

Члан 36.

( 1 ) Органи руковођења и управљања у Дому су директор и Управни одбор.

( 2 ) Стручни орган у Дому је Педагошко вијеће.

Члан 37.

 • Директора Дома именује Влада, уз претходно спроведени поступак јавне конкуренције.
 • Конкурс за избор директора расписује се најмање два мјесеца прије истека мандата директора.
 • Директор Дома се именује на период од четири године и по истеку мандата може бити још једном поново изабран за директора.
 •  За директора може да буде именовано лице које има завршен први циклус студија у трајању од четири године или еквивалент и најмање пет година радног искуства у области васпитања и образовања.
 • За директора не може да буде именовано лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дјело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три мјесеца или које је осуђено за кривично дјело:

а) насиље у породици,

б) против полног интегритета,

в) примања мита или давања мита,

г) повреда равноправности грађана и

д) злоупотребе службеног положаја.

Члан 38.

 • Директор руководи јавном установом, представља и заступа јавну установу и одговоран је за законитост рада јавне установе.
 • У обављању своје дужности директор  врши и остале  послове:

а) сазива и руководи сједницама Педагошког вијећа и усклађује рад стручног органа установе,

б) подноси извјештај о успјеху и о постигнутим резултатима у васпитном раду,

в) организује и брине се о реализацији и унапређењу васпитног рада,

г) предузима мјере за унапређење рада васпитача, односно стручних сарадника и осталих запослених,

д) води пословање установе,

ђ) заступа и представља Дом пред трећим лицима и одговара за законитост рада Дома,

е) доноси одлуке о потреби заснивања, одлуке о заснивању и одлуке о престанку радног односа,

ж) одобрава службена путовања,

з) одлучује о распореду радног времена, прерасподјели радног времена и увођењу прековременог рада,

и) утврђује распоред рада васпитача и стручних сарадника у оквиру 40–часовне радне недјеље  и одређује облике и садржај рада васпитача,

ј) врши анализу рада васпитача и стручних сарадника и доноси оцјену о њиховом раду,

к) организује чување и бригу о објектима Дома, инвентару и опреми,

л) сарађује са родитељима, односно старатељима ученика, предузећима, установама и другим организацијама,

љ) спроводи одлуке, закључке и рјешења министарства,

м) предлаже заказивање Управног одбора , и извршава одлуке Управног одбора, које као такве нису од штете за Дом, а у противном уколико су штетне, исту/е враћа Управном одбору на поновно разматрање.

н) предузима мјере у случају недоличног понашања васпитача, стручних сарадника и осталих запослених и  њиховог негативног утицаја на ученике,

њ) одговоран је за остваривање програма и плана рада установе,

о) обавља и остале послове који су у интересу Дома, а који нису у супротности са важећим законским прописима, као и нормативним актима Дома.

Члан 39.

 • Управни одбор Дома има три члана, од којих је један представник родитеља или старатеља, а два представника оснивача.
 • Након спроведеног поступка јавне конкуренције, а на приједлог Министарства, чланове Управног одбора у установи именује Влада.
 • Чланови Управног одбора – представници оснивача морају имати најмање високу стручну спрему (VII степен), са стеченим радним искуством на пословима  у васпитно-образовном раду, а представник родитеља, или старатеља најмање средњу стручну спрему(IV степен).
 • Радно искуство за  чланове УО, од представника оснивача је најмање три година у струци, који су провели на пословима у васпитно образовном раду, а за представника родитеља или старатеља најмање пет година радног искуства у струци.

      (5) Мандат чланова Управног одбора траје четири  године.

Члан 40.

 • Управни одбор:

а) утврђује приједлог: Статута Дома, Правилника о унутрашњој организацији и      систематизацији радних мјеста, годишњег извјештаја о пословању и годишњем                          обрачуну, а након дате сагласности на ове акте, од стране надлежног Министарства , доноси своју коначну одлуку о примјени истих,

б) доноси све акте под тачком а) и годишњи план и програм рада Дома,

в) разматра и одлучује о извјештају о пословању и годишњем обрачуну Дома,

г) одлучује о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање,

д) покреће иницијативу за разрјешење  директора,

ђ) рјешава приговоре на одлуке о избору и распоређивању на радна мјеста,

е) рјешава жалбе ученика на рјешење директора о праву на смјештај у Дом,

ж) именује комисију за избор кандидата по конкурсу,

з) именује дисциплинску комисију за спровођење дисциплинског поступка против радника,

и) обавља и друге послове утврђене прописима којима се регулише систем јавних служби и

ј) доноси Пословник о свом раду.

(2) Управни одбор Дома доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

Члан 41.

Оснивач јавне установе разријешиће прије истека мандата чланове Управног одбора:

       а) на лични захтјев,

б) ако члан Управног одбора неоправдано одсуствује са сједница или несавјесним радом онемогућава рад Управног одбора,

в) ако Управни одбор доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је  на основу закона или статута дужан да доноси и

г) истеком мандата.

       д) Ако је ученик завршио школу или више није корисник услуга , представник родитеља или

       старатеља ће бити разријешен дужности члана Управног одбора прије истека мандата , по

       претходно достављеној информацији од стране директора оснивачу установе , као и надлежном

       Министарству.

Члан 42.

 • У Дому се формира Педагошко вијеће као стручни орган за остваривање васпитног и инструктивног рада са ученицима у Дому.
 • Педагошко вијеће чине васпитачи и стручни сарадници који остварују васпитни, односно стручни рад у Дому.
 • Педагошко вијеће:

а) предлаже годишњи програм васпитног и инструктивног образовног рада, културне јавне дјелатности и спортске активности у Дому,

б) координира рад васпитача и стручних сарадника,

в) брине се о остваривању и унапређивању квалитета васпитног рада Дома,

г) предлаже и прати остваривање програма васпитног рада,

д) вреднује резултате рада васпитача и стручних сарадника,

ђ) прати и утврђује резултате рада ученика,

е) похваљује и награђује ученике и

ж) одлучује о изрицању васпитно дисциплинских мјера ученицима.

 • Директор сазива сједнице педагошког вијећа и руководи сједницама.
 • Педагошко вијеће доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

43. Члан

 • На сједницама Педагошког вијећа се води записник.
 • Записник се води у тврдо повезаној књизи, а записник води лице које одреди директор из реда васпитача, односно стручних сарадника.

VIII – ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ

Члан 44.

 • Директор расписује јавни конкурс за упражњено радно мјесто васпитача, односно стручног сарадника обавезно посредством Завода за запошљавање.
 • Јавни конкурс се објављује у дневним новинама које су доступне на цијелој територији Републике.
 • Васпитача, односно стручног сарадника бира директор установе на приједлог комисије за избор.
 • Комисију за избор именује Управни одбор.

      (5) Комисију сачињавају укупно три члана : секретар , рачуновођа и васпитач.

 (6)Комисија за избор дужна је да, у складу са прописаним критеријумима и поступком пријема радника у радни однос, у року од 30 дана од дана закључења конкурса, сачини и предложи директору листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

(7)Директор је дужан да прими у радни однос првог кандидата са листе из става 5. овог члана.

(8)Уколико кандидат из става 6. овог члана не прихвати понуђено радно мјесто, комисија за избор предлаже директору да донесе одлуку о пријему у радни однос сљедећег кандидата са листе.

(9)Обавјештење о избору кандидата се доставља свим учесницима конкурса.

(10)Кандидат који је незадовољан одлуком о избору има право да поднесе приговор Управном одбору у року од осам дана од дана пријема обавјештења.

(11) Одлука Управног одбора је коначна.

Члан 45.

 • Директор Дома покреће дисциплински поступак против запослених који учини повреду радних дужности.
 • Дисциплински поступак спроводи дисциплинска комисија у складу са Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности радника, којим се утврђују лакше и теже повреде радних дужности.
 • Дисциплинску комисију именује управни одбор у року од 30 дана од дана учињене повреде.
 • Директор доноси рјешење и изриче дисциплинску мјеру.
 • На рјешење директора запослени може уложити приговор Управном одбору у року од осам дана.
 • Одлука Управног одбора је коначна и против ње није дозвољена жалба, али се може покренути спор код надлежног суда.

                                                                          Члан 46.

Теже повреде радних дужности су:

а) неостваривање циљева и задатака васпитно – образовног рада,

б) одбијање радника да извршава своје радне обавезе одређене уговором о раду,

в) крађа, намјерно уништење, оштећење или незаконито располагање средствима установе, као и наношење штете трећим лицима, коју је установа дужна да надокнади,

г) злоупотреба положаја са материјалним или другим посљедицама за установу,

д) насилно понашање према ученицима, радницима и трећим лицима,

ђ) коришћење алкохолних пића или дрога,

е) неоправдан изостанак са посла у трајању од три дана у календарској години,

ж) довођење у питање основних моралних вриједности непримјереним понашањем,

з) исказивање националне или вјерске нетрпељивости,

и) онемогућавање контроле инспекцијским органима,

ј) уношење оружја у установу,

к) сексуално узнемиравање или злостављање ученика или запослених и

л) бављење политичким организовањем и дјеловањем у установи.

IX – ВАСПИТНИ РАД У УСТАНОВИ

Члан 47.

 • На остваривању васпитног-рада са ученицима раде васпитачи који остварују циљеве и задатке програма васпитног рада.
 • Стручни сарадници раде на педагошко – психолошким, социјално – здравственим, библиотекарским и другим стручним пословима којима се доприноси васпитно – образовном раду.
 • Васпитачи и стручни сарадници могу бити лица која имају први циклус студија  и испуњавају друге услове за обављање послова наставника и стручних сарадника у средњој школи , који су дефинисани Законом о средњем образовању и васпитању.

                                                                            Члан 48.

 • Послове васпитача, односно стручног сарадника може да обавља и лице које је приправник.
 • Установа приправнику одређује ментора, који је у обавези да сачини План и програм његовог рада, за период трајања приправничког стажа.

    Члан 49.

 • Приправничко стажирање и полагање стручног испита помажу васпитачима да стекну посебна знања и вјештине и право на самостално обављање васпитно-образовног рада. За оспособљавање васпитача приправника за самосталан васпитно-образовни рад одговоран је цијели систем, а у оперативном смислу то је задатак Дома.
 • Обавеза Дома према приправнику је да:

а) одреди ментора одговарајуће стручне спреме из Дома или друге установе,

б) омогући присуствовање часовима ментора и

в) омогући стручне консултације.

Члан 50.

 • Приправнички рад траје 12 мјесеци и по завршетку приправничког рада приправник полаже стручни испит.

( 2 ) Садржај и начин полагања стручног испита доноси Министар.

Члан 51.

 • Васпитач је дужан да се усавршава ради успјешнијег остваривања и унапређивања васпитно – образовног рада.
 • Резултате васпитно – образовног рада васпитача, односно стручног сарадника оцјењује директор на крају школске године.
 • За постигнуте изузетне резултате у васпитно – образовном и стручном раду васпитач, односно стручни сарадник може бити похваљен и унапријеђен.

X – ФИНАНСИРАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ

Члан 52.

 • Средства за обављање  дјелатности ове Јавне установе  обезбјеђују се :

а) из буџета Републике Српске,

б) из буџета јединице локалне самоуправе, на чијој је територији сједиште установе,

в) учешћем родитеља,

г) продајом услуга на тржишту,

д) из донација и

ђ) других извора.

 • Влада доноси одлуку о суфинансирању смјештаја и исхране ученика до првог септембра текуће године, односно до почетка школске године, на приједлог Министарства.
 • Из Буџета јединице локалне самоуправе, на чијој је територији сједиште установе, обезбјеђују се средства за материјалне трошкове установе.
 • Родитељи, односно старатељи обезбјеђују дио средстава за смјештај и исхрану ученика.

                                                                                  Члан 53.

(1) Дом води сљедећу евиденцију:

а) матичну књигу уписаних ученика у Дом,

б) дневник васпитног рада,

в) љетопис Дома,

г) записник о раду Педагошког вијећа и Управног одбора,

д) књигу евиденције рада стручних сарадника и

ђ) евиденцију о дневном и ноћном дежурству.

 • Дневник васпитног рада води васпитач, а евиденције рада стручног сарадника – стручни сарадник (педагошка документација).

XI – ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ

Члан 54.

Управни одбор доноси годишњи план и годишњи програм установе.

Члан 55.

      (1) Годишњи план садржи:

      а) материјалне и друге претпоставке за рад Дома,

      б) планирана средства и изворе средстава за одређене намјене,

в) број ученика и број васпитних група,

г) организацију рада Дома,

д) средства за материјалне трошкове Дома,

ђ) средства за личне дохотке и расподјелу тих средстава,

е) кадрове и стручно усавршавање тих кадрова,

ж) средства потребна за санацију и адаптацију објекта,

 з) средства потребна за набавку опреме и

 и) средства потребна за уређење околине Дома и друге елементе које план развоја  мора да садржи по закону.

Члан 56.

Годишњим програмом рада Дом утврђује садржаје васпитно – образовног рада и друге активности и задатке у реализацији циљева због којих је Дом основан, а доноси га Управни одбор Дома за текућу школску годину најкасније до 30. септембра.

Члан 57.

Годишњи програм рада обавезно садржи:

а) опште услове и стање припремљености Дома за пријем и смјештај ученика,

б) структуру смјештених ученика у Дом и њихов социјално – економски положај,

в) облике остваривања васпитно – образовног рада, културне и јавне дјелатности и друге активности,

г) рад васпитних група, методе рада васпитача са групом, конкретна задужења извршилаца планираних послова и друго,

д) облике васпитног рада са ученицима и рад на савлађивању наставних садржаја,

ђ) облике организовања ученика у Дому: васпитна група, комисија и други облици организовања ученика у Дому,

е) програм превентивне и примарне заштите ученика, програм спортских секција и програм секција за културно – забавни живот,

ж) програм колективног и индивидуалног стручног усавршавања васпитача и

з) материјално – финансијска средства потребна за остваривање програма.

Члан 58.

Васпитач васпитне групе је дужан да континуирано прати рад ученика, његов успјех у учењу и владању у школи и Дому, о томе води прописану евиденцију и обавјештава родитеља, односно старатеља и директора Дома, о успјеху и понашању ученика своје васпитне групе.

XII – НАДЗОР НАД РАДОМ УСТАНОВЕ

Члан 59.

 • Министарство врши управни надзор над законитошћу рада установе.
 • Стручно – педагошки надзор над обављањем васпитног и инструктивног образовног рада врши Републички педагошки завод.
 • Инспекцијски надзор над примјеном закона, општих прописа и других аката из области ученичког стандарда врши Републичка управа за инспекцијске послове, посредством надлежног инспектора.
 • Санитарно – хигијенски надзор и контролу квалитета исхране у установи врши надлежни здравствени инспектор.
 • Сви предвиђени послови надзора, из овога члана, обављају се у складу са члановима од 37. до 40. Закона о ученичком стандарду („Сл. гл. РС“, број: 72/12).

XIII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 60.

Измјене и допуне овог Статута врше се на начин и по поступку одређеном за његово доношење.

                                                                                     Члан 61.

 •  Статут ступа на снагу даном доношења.
 •  Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут – пречишћени текст, број: 129/10 од дана: 14.6.2010. године.