Конкурс за ученике 2020/21

ЈУ’’ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА’’Бијељина            

Улица Семберских ратара број 1.

Број : 60-2/20

Дана 15.6.2020. године

На основу члана 20. став (3). Закона о ученичком стандарду (’’Сл. гл. РС ’’, број : 72/12) , и Одлуке број : 60/20 од дана 15.6.2020. године ,   р а с п и с у ј е   се

К  О  Н  К  У  Р  С

         ( за пријем ученика у Дом , ради смјештаја и исхране , за школску 2020./21. годину )

Број расположивих мјеста за смјештај износи укупно 180.

Рок за подношење пријава на конкурс почиње тећи од дана 15.6.до дана 31.7.2020. године

Право на смјештај и исхрану имају редовни ученици средњих школа , који имају држављанство Републике Српске или Босне и Херцеговине , док се преостали дио евентуално слободних смјештајних капацитета може попунити пријемом ученика који су страни држављани .

Испуњавање услова за пријем у Дом , заинтересовани кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом или овјереним фотокопијама истих .

Заинтересовани ученици уз пријаву на конкурс , у обавези су да доставе слиједећа документа :

1.         Извод из матичне књиге рођених ,

2.         Увјерење о пребивалишту ,

3.         Потврду о упису у средњу школу ,

4.         Овјерену копију свједочанства од VI до IX разреда основне школе за ученике који су уписани у први разред средње школе ,

5.         Овјерена копија свједочанства из претходног разреда средње школе за ученике који су уписани у други , трећи или четврти разред средње школе , 

6.         Потврду да је ученик освојио једно од прва три мјеста на међународним олимпијадама  на којима ученици из Републике имају право учешћа ( само за ученике који испуњавају овај услов ) ,

7.         Овјерена кућна листа ,

8.         Потврда о школовању / студирању за чланове домаћинства на школовању / студију , за предшколску дјецу извод из матичне књиге рођених ,

9.         Потврду да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених лица надлежног завода за запошљавање , 

10.       Увјерење од надлежне Пореске управе за родитеље да се не воде као порески обвезници по основу примања , за родитеље који су незапослени , а не налазе се на евиденцији незапослених лица надлежног Завода за запошљавање ,

11.       Просјек прихода за период јануар-јуни текуће године запослених чланова домаћинства последњи чек од пензије / ,

12.       Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом праву по основу члана домаћинства породице погинулог борца , са висином примања по том основу ,

13.       Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом статусу ђетета ратног војног инвалида од И до ВИ категорије , са висином примања по том основу ,

14.       Извод из матичне књиге умрлих , за ученике без једног или оба родитеља ,

15.       Двије мале фотографије . 

16.       Љекарско увјерење о смјештају у Дом ,се доставља на дан усељења.

Редослијед ( ранг-листа ) ученика за пријем утврђује се на основу : успјеха ученика у претходном школовању , социјалног статута породице ученика и удаљености мјеста пребивалишта од мјеста школовања .

Висина учешћа родитеља у трошковима смјештаја и исхране износи 75,00 КМ .

 За дјецу погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до VI категорије , смјештај и исхрана ученика финансира се  из буџета Републике Српске у износу од 170,00 КМ , једномјесечно  по ученику .

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране .

Пријем докумената по конкурсу врши комисија , временски од 08 до 13 00 часова .Ранг листа примљених ученика ће бити објављена у петак , дана 05.8.2020. године , на огласној табли дома .

Кандидат може поднијети приговор комисији на ранг листу у року од осам дана , рачунајући од дана њеног објављивања на огласној табли .

Комисија је дужна да у року од осам дана одлучи о поднесеним приговорима , након чега доноси коначну ранг листу кандидата за смјештај у дом .

Рјешење о праву на смјештај у дом доноси директор на основу коначне ранг листе .

Кандидат који се незадовољан рјешењем може изјавити жалбу Управном одбору у року од осам дана , рачунајући од дана пријема рјешења .

Одлука управног одбора је коначна и против те одлуке није дозвољена жалба , али се може покренути поступак код надлежног суда .

Достављено :                                                                                     Директор

1. Комисији ,                                                                                  

2. Огласна табла 3 ,                                                            Владимир Вуловић

3. Архива .