КОНКУРС ЗА СТУДЕНТЕ 2019/2020

ЈУ’’ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА’’Бијељина

Улица Семберских ратара број 1.

Број : 75-2/19

Дана  02.9.2019. године   

На основу Одлуке Управног одбора , број : 75/19 од дана 11.6.2019. године ,  р  а  с  п  и  с  у  ј  е   с е

                                                                   К О Н К У Р С

                                                       ЗА  ПРИЈЕМ  СТУДЕНАТА  У

                                               ЈУ ’’ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА’’Бијељина

                                                         за школску 2019./20.годину

  Дом ученика Бијељина у школској 2019./20. години , ће ради смјештаја и исхране примити укупно – 68 студента .  

 Укупна  цијена смјештаја и исхране  је 200,00 КМ ,  од тога , за студенте на буџету 90,00 КМ  , а за самофинансирајуће  студенте укупна цијена смјештаја и исхране ће износити 200,00 КМ , уз могућност промјене цијена , на основу одлуке Владе РС .

Право на смјештај  имају редовни студенти , који имају држављанство Републике Српске или  Босне и Херцеговине , који су први пут уписали одговарајућу годину студија на високошколској  установи , које су као такве уписане у регистар установа у РС .

Конкурс је отворен од дана 02.9. до дана 21.9.2019. године , а резултати конкурса ће бити објављени на огласној табли дана 23.9.2019. године .

Кандидати су у обавези да уз пријаву на конкурс , доставе оргинал или фотокопију слиједећих документа :

   1.  Извод из Матичне књиге рођених ,

   2.  Увјерење да је редован студент , буџет РС ,

   3.  Увјерење о упису у наредну школску годину и просјек оцјена ( за студенте бруцоше ,         

        просјек оцјена из средње школе ) ,

   4.  Доказ о успјеху у претходном школовању  ( за студенте који нису бруцоши ) , 

   5.  Доказ о приходу-има породице студента , по свим основима ,

   6.  Доказ о удаљености мјеста пребивалишта студента , од мјеста студирања ,

   7.  Доказ о броју студената из исте породице , који имају статус редовног студента ,

   8.  Једна фотографија , величине као за личну карту ,

   9.  Љекарско увјерење од надлежне службе , у сврху ради смјештаја у дом , по пријему ,

 10.  Увјерење о статусу породице ( ђеца погинулих бораца или РВИ од И до ВИ категорије) и

 11.  Здравствени лист студента .

НАПОМЕНА: Студенти који су били у дому , достављају доказе под тачком 2.4.5.6.7.и 8.

Послије истека рока за подношење пријаве на конкурс , комисија за пријем студената ће објавити резултате о извршеном избору , на огласној табли дома .

Непотпуна документација неће бити узета у разматрање .

Контакт телефон  055-202-849  и  055-209-727 .      

Достављено :                                                                                 П р е д с ј е д н и к

1. Комисији ,                                                                                  Управног одбора

2. Огласна табла ,                                                                          __________________

3. Архива .                                                                                Славиша Вујановић