Конкурс за ученике 2019/2020

ЈУ’’ДОМ УЧЕНИKА БИЈЕЉИНА’’Бијељина
Улица Семберских ратара број 1.
Број : 74-2/19
Дана 11.6.2019. године

На основу члана 20. став (3). Закона о ученичком стандарду (’’Сл. гл. РС ’’, број : 72/12) , и Одлуке Управног одбора , број : 74/19 од дана 11.6.2019. године , р а с п и с у ј е се

K О Н K У Р С
( за пријем ученика у Дом , ради смјештаја и исхране , за школску 2019./20. годину )

Број расположивих мјеста за смјештај износи укупно 180.

Рок за подношење пријава на конкурс почиње тећи од дана 11.6.до дана 31.7.2019. године
Право на смјештај и исхрану имају редовни ученици средњих школа , који имају држављанство Републике Српске или Босне и Херцеговине , док се преостали дио евентуално слободних смјештајних капацитета може попунити пријемом ученика који су страни држављани .
Испуњавање услова за пријем у Дом , заитересовани кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом или овјереним фотокопијама истих .
Заинтересовани ученици уз пријаву на конкурс , у обавези су да доставе слиједећа документа :

 1. Извод из матичне књиге рођених ,
 2. Увјерење о пребивалишту ,
 3. Потврду о упису у средњу школу ,
 4. Овјерену копију свједочанства од ВИ до ИX разреда основне школе за ученике који су уписани у први разред средње школе ,
 5. Овјерена копија свједочанства из претходног разреда средње школе за ученике који су уписани у други , трећи или четврти разред средње школе ,
 6. Потврду да је ученик освојио једно од прва три мјеста на међународним олимпијадама на којима ученици из Републике имају право учешћа ( само за ученике који испуњавају овај услов ) ,
 7. Овјерена кућна листа ,
 8. Потврда о школовању / студирању за чланове домаћинства на школовању / студију , за предшколску ђецу извод из матичне књиге рођених ,
 9. Потврду да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених лица надлежног завода за запошљавање ,
 10. Увјерење од надлежне Пореске управе за родитеље да се не воде као порески обвезници по основу примања , за родитеље који су незапослени , а не налазе се на евиденцији незапослених лица надлежног Завода за запошљавање ,
 11. Просјек прихода за период јануар-јуни текуће године запослених чланова домаћинства
  / последњи чек од пензије / ,
 12. Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом праву по основу члана
  домаћинства породице погинулог борца , са висином примања по том основу ,
 13. Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом статусу ђетета ратног
  војног инвалида од И до ВИ категорије , са висином примања по том основу ,
 14. Извод из матичне књиге умрлих , за ученике без једног или оба родитеља ,
 15. Двије мале фотографије ,
 16. Љекарско увјерење о смјештају у Дом , се доставља на дан усељења .
  Редослијед ( ранг-листа ) ученика за пријем утврђује се на основу : успјеха ученика у претходном школовању , социјалног статута породице ученика и удаљености мјеста пребивалишта
  од мјеста школовања .

Висина учешћа родитеља у трошковима смјештаја и исхране износи 75,00 KМ .

За ђецу погинулих бораца и ратних војних инвалида од И доВИ категорије , смјешај и исхрана ученика финансира се из буђжета Републике Српске у износу од 170,00 KМ , једномјесечно
по ученику .

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране .
Пријем докумената по конкурсу врши комисија , временски од 08 до 13 00 часова .
Ранг листа примљених ученика ће бити објављена у петак , дана 05.8.2019. године , на
огласној табли дома .

Kандидат може поднијети приговор комисији на ранг листу у року од осам дана , рачунајући од дана њеног објављивања на огласној табли .

Kомисија је дужна да у року од осам дана одлучи о поднесеним приговорима , након чега доноси коначну ранг листу кандидата за смјештај у дом .

Рјешење о праву на смјештај у дом доноси директор на основу коначне ранг листе .

Kандидат који се незадовољан рјешењем може изјавити жалбу Управном одбору у року од осам дана , рачунајући од дана пријема рјешења .

Одлука управног одбора је коначна и против те одлуке није дозвољена жалба , али се може покренути поступак код надлежног суда .

П р е д с ј е д н и к Управног одбора
Славиша Вујановић