KONKURS ZA STUDENTE ZA 2018/19

JU’’DOM UČENIKA BIJELJINA’’Bijeljina

Ulica Semberskih ratara broj 1.

Broj : 133-2/18

Dana  03.9.2018. godine

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora , broj : 133/18 od dana 03.9.2018.godine ,  r  a  s  p  i  s  u  j  e   s e

K O N K U R S

ZA  PRIJEM  STUDENATA  U

JU ’’DOM UČENIKA BIJELJINA’’Bijeljina

za školsku 2018./19.godinu

 

Dom učenika Bijeljina u školskoj 2018./19. godini , će radi smještaja i ishrane primiti ukupno – 95 studenta .

Ukupna  cijena smještaja i ishrane  je 200,00 KM ,  od toga , za studente na buđžetu 90,00 KM  , a za samofinansirajuće  studente ukupna cijena smještaja i ishrane će iznositi 200,00 KM , uz mogućnost promjene cijena , na osnovu odluke Vlade RS .

 

Pravo na smještaj  imaju redovni studenti , koji imaju državljanstvo Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine , koji su prvi put upisali odgovarajuću godinu studija na visokoškolskoj  ustanovi , koje su kao takve upisane u registar ustanova u RS .

 

Konkurs je otvoren od dana 07.9. do dana 21.9.2017. godine .

Kandidati su u obavezi da uz prijavu na konkurs , dostave orginal ili fotokopiju slijedećih dokumenta :

 1. Izvod iz Matične knjige rođenih ,
 2. Uvjerenje da je redovan student , buđžet RS ,
 3. Uvjerenje o upisu u narednu školsku godinu i prosjek ocjena ( za studente brucoše ,

prosjek ocjena iz srednje škole ) ,

 1. Dokaz o uspjehu u prethodnom školovanju  ( za studente koji nisu brucoši ) ,
 2. Dokaz o prihodu-ima porodice studenta , po svim osnovima ,
 3.  Dokaz o udaljenosti mjesta prebivališta studenta , od mjesta studiranja ,
 4.  Dokaz o broju studenata iz iste porodice , koji imaju status redovnog studenta ,
 5.  Jedna fotografija , veličine kao za ličnu kartu ,
 6.  Ljekarsko uvjerenje od nadležne službe , u svrhu radi smještaja u dom , po prijemu i
 7. Uvjerenje o statusu porodice ( djeca poginulih boraca ili RVI od I do VI kategorije) .
 8. Zdravstveni list studenta .

NAPOMENA: Studenti koji su bili u domu , dostavljaju dokaze pod tačkom 2.4.5.6.7.i 8.

Poslije isteka roka za podnošenje prijave na konkurs , komisija za prijem studenata će objaviti rezultate o izvršenom izboru , na oglasnoj tabli doma .

Nepotpuna dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje .

Kontakt telefon  055-202-849  i  055-209-727 .

Dostavljeno :                                                                                                                                P r e d s j e d n i k

 1. Komisiji ,                                                                                                                            Upravnog odbora
 2. Oglasna tabla ,                                                                                                            __________________
 3. Arhiva .                                                                                                                             Slaviša Vujanović