Конкурс за пријем ученика 2018/19

ЈУ’’ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА’’Бијељина
Улица Семберских ратара број 1.
Број : 91-2/18
Дана 12.6.2018. године

На основу члана 20. став (3). Закона о ученичком стандарду (’’Сл. гл. РС ’’, број : 72/12) и Одлуке Управног одбора, број : 91/18 од дана 12.6.2018. године, р а с п и с у ј е  с е

К О Н К У Р С
(за пријем ученика у Дом, ради смјештаја и исхране, за школску 2018./19. годину)

Број расположивих мјеста за смјештај износи укупно 193.

Рок за подношење пријава на конкурс почиње тећи од дана 12.6.до дана 31.7.2018. године. Право на смјештај и исхрану имају редовни ученици средњих школа, који имају држављанство Републике Српске или Босне и Херцеговине, док се преостали дио евентуално слободних смјештајних капацитета може попунити пријемом ученика који су страни држављани.
Испуњавање услова за пријем у Дом заитересовани кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом или овјереним фотокопијама истих.
Заинтересовани ученици уз пријаву на конкурс, у обавези су да доставе слиједећа документа:

1. Извод из матичне књиге рођених,
2. Увјерење о пребивалишту,
3. Потврду о упису у средњу школу,
4. Овјерену копију свједочанства од VI до IX разреда основне школе за ученике који су уписани у први разред средње школе,
5. Овјерена копија свједочанства из претходног разреда средње школе за ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе,
6. Потврду да је ученик освојио једно од прва три мјеста на међународним олимпијадама на којима ученици из Републике имају право учешћа (само за ученике који испуњавају овај услов),
7. Овјерена кућна листа,
8. Потврда о школовању / студирању за чланове домаћинства на школовању / студију, за предшколску дјецу извод из матичне књиге рођених,
9. Потврду да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених лица надлежног завода за запошљавање,
10. Увјерење од надлежне Пореске управе за родитеље да се не воде као порески обвезници по основу примања, за родитеље који су незапослени, а не налазе се на евиденцији незапослених лица надлежног Завода за запошљавање,
11. Просјек прихода за период јануар-јуни текуће године запослених чланова домаћинства
(посљедњи чек од пензије),
12. Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом праву по основу члана
домаћинства породице погинулог борца, са висином примања по том основу,
13. Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом статусу дјетета ратног
војног инвалида од I до VI категорије, са висином примања по том основу,
14. Извод из матичне књиге умрлих, за ученике без једног или оба родитеља,
15. Двије мале фотографије .

Редослијед (ранг-листа) ученика за пријем утврђује се на основу: успјеха ученика у претходном школовању, социјалног статута породице ученика и удаљености мјеста пребивалишта
од мјеста школовања.

Висина учешћа родитеља у трошковима смјештаја и исхране износи 75,00 КМ .

За дјецу погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до VI категорије, смјешај и исхрана ученика финансира се из буџета Републике Српске у износу од 170,00 КМ, једномјесечно по ученику.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријем докумената по конкурсу врши комисија, временски од 08 до 13 00 часова. Ранг листа примљених ученика ће бити објављена у петак, дана 03.08.2018. године, на
огласној табли дома.

Кандидат може поднијети приговор комисији на ранг листу у року од осам дана, рачунајући од дана њеног објављивања на огласној табли.

Комисија је дужна да у року од осам дана одлучи о поднесеним приговорима, након чега доноси коначну ранг листу кандидата за смјештај у дом.

Рјешење о праву на смјештај у дом доноси директор на основу коначне ранг листе.

Кандидат који је незадовољан рјешењем може изјавити жалбу Управном одбору у року од осам дана, рачунајући од дана пријема рјешења.

Одлука управног одбора је коначна и против те одлуке није дозвољена жалба, али се може покренути поступак код надлежног суда.

                                                                                                                                                                                 П р е д с ј е д н и к
Достављено :                                                                                                                                                           Управног одбора
1. Комисији,                                                                                                                                                          Славиша Вујановић
2. Огласна табла 3x,
3. Архива.