Spisak primljenih studenata 2022/2023

JU “DOM UČENIKA BIJELJINA“ BIJELJINA
SEMBERSKIH RATARA 1
BROJ: 92-3/22
DANA 27.9.2022.

NA OSNOVU ODLUKE UPRAVNOG ODBORA BROJ 97-3/22 OD DANA 23.09.2022., I KONKURSA ZA PRIJEM STUDENATA U DOM U ŠKOLSKU 2022/2023 G. BROJ 97-2/22 OD 30.06.2022. , KOMISIJA ZA IZBOR I PRIJEM STUDENATA RADI SMJEŠTAJA U DOM ZA ŠKOLSKU 2022/2023 GODINE, DONIJELA JE SLEDEĆU:

ODLUKU

RADI SMJEŠTAJA I ISHRANE STUDENATA U DOMU ZA ŠKOLSKU 2022/2023 GODINU A NAKON RAZMATRANJA PRIJAVA NA KONKURS , IZVRŠEN JE IZBOR SLEDEĆIH STUDENATA:
1.LJUBOJEVIĆ MIRNA
2.ILIĆ JOVAN
3.MILIĆ MILICA
4.GAJIĆ JELENA
5.MAŠIĆ NIKOLA
6.RADIĆ MILEVA
7.STOJANOVIĆ LIDIJA
8.STANOJEVIĆ MILICA
9.ALIMPIĆ JANA
10.TRIFKOVIĆ ANA-MARIJA
11.KLJEŠTAN ANĐELA
12.KOJIĆ MILICA
13.ANDRIĆ MILICA
14.ĐURIČIĆ STEFAN
15.PEJIĆ DUŠAN
16.SIMIĆ MILOŠ
17.PETROVIĆ IVANA
18.JANKOVIĆ KRISTINA
19.DAVIDOVIĆ TANJA
20.OSTOJIĆ BOJANA
21.JOVANOVIĆ ALEKSA

 1. DAMJANOVIĆ DRAGANA
  23.MARKOVIĆ MARIJANA
  24.DRAGIĆ NADA
  25.PEJIČIĆ NIKOLINA
  26.MIJATOVIĆ VESNA
  27.MARKOVIĆ DIJANA
 2. DRAŠKO MILICA
  29.BALČAKOVIĆ ALEKSANDRA
  30.MILOVANOVIĆ VALENTINA
  31.BODIROGA DRAGANA
  32.GRUJIĆ SANDRA
  33.ĆIRKOVIĆ SAVKA
  34.KLJEŠTAN ANICA
  35.SIMIĆ ALEKSANDRA
  36.ŽIVANOVIĆ DRAGANA

NAPOMENA: KONKURS OSTAJE OTVOREN DO POPUNE SLOBODNIH MJESTA.

PREDLAŽE SE DIREKTORU DA DONESE RJEŠENJE O PRAVU NA SMJEŠTAJ NA OSNOVU KONAČNE RANG LISTE , NAKON ISTEKA OŽALBENOG ROKA PO OVOJ ODLUCI.

PRAVNA POUKA : PROTIV OVE ODLUKE MOŽE SE PODNIJETI PRIGOVOR KOMISIJI ZA IZBOR I PRIJEM STUDENATA U DOM U ROKU OD 8 OSAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA NA OGLASNOJ TABLI DOMA .

NAPOMENA: STARI STUDENTI KOJI NISU PRIMLJENI U DOM DUŽNI SU DA SE RAZDUŽE I NAPUSTE DOM NAJKASNIJE DO 30.9.2022 . DO 12:00 ČASOVA.

Konkurs za prijem studenata 2022/2023

Na osnovu Odluke Upravnog odbora  , broj :  97/22 od dana 30.6.2022. godine , raspisuje se                               

                                                                    K O N K U R S

                                                       ZA  PRIJEM  STUDENATA  U

                                               JU ’’DOM UČENIKA BIJELJINA’’Bijeljina

                                                         za školsku 2022./23. godinu

Dom učenika Bijeljina u školskoj 2022./23. godini , će radi smještaja i ishrane primiti ukupno – 40 studenta.

Ukupna  cijena smještaja i ishrane  je 200,00 KM ,  od toga , za studente na budžetu 90,00 KM  , a za samofinansirajuće  studente ukupna cijena smještaja i ishrane će iznositi 200,00 KM , uz mogućnost promjene cijena , na osnovu odluke Vlade RS.

Pravo na smještaj  imaju redovni studenti , koji imaju državljanstvo Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine , koji su prvi put upisali odgovarajuću godinu studija na visokoškolskoj  ustanovi , koje su kao takve upisane u registar ustanova u RS.

Konkurs je otvoren od dana 01.9. do dana 21.9.2022. godine , a rezultati konkursa će biti objavljeni na oglasnoj tabli dana 23.9.2022. godine.

Kandidati su u obavezi da uz prijavu na konkurs , dostave orginal ili fotokopiju slijedećih dokumenta :

   1.  Izvod iz Matične knjige rođenih ,

   2.  Uvjerenje da je redovan student , budžet RS ,

   3.  Uvjerenje o upisu u narednu školsku godinu i prosjek ocjena ( za studente brucoše ,          

        prosjek ocjena iz srednje škole ) ,

   4.  Dokaz o uspjehu u prethodnom školovanju  ( za studente koji nisu brucoši ) ,  

   5.  Dokaz o prihodu-ima porodice studenta , po svim osnovima ,

   6.  Dokaz o udaljenosti mjesta prebivališta studenta , od mjesta studiranja

   7.  Dokaz o broju studenata iz iste porodice , koji imaju status redovnog studenta ,

   8.  Jedna fotografija , veličine kao za ličnu kartu ,

   9.  Nalaz nadležnog porodičnog ljekara,

 10.  Uvjerenje o statusu porodice ( djeca poginulih boraca ili RVI od I do VI kategorije) i

 11.  Zdravstveni list studenta .

NAPOMENA: Studenti koji su bili u domu , dostavljaju dokaze pod tačkom 2.4.5.6.7.8, i 9.

Poslije isteka roka za podnošenje prijave na konkurs , komisija za prijem studenata će objaviti rezultate o izvršenom izboru , na oglasnoj tabli doma .

Nepotpuna dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje .

Kontakt telefon  055-202-849  i  055-209-727 .      

Spisak primljenih učenika za školsku 2022/2023

NA OSNOVU ODLUKE UPRAVNOG ODBORA BROJ 96/22 OD DANA 30.06.2022., I KONKURSA ZA PRIJEM UČENIKA U DOM U ŠKOLSKU 2022/2023 G. BROJ 96-2/22 OD 30.06.2022. I ČLANA 16 STAV (8) STATUTA , KOMISIJA ZA IZBOR I PRIJEM UČENIKA RADI SMJEŠTAJA U DOM ZA ŠKOLSKU 2022/2023 GODINE, DONIJELA JE SLEDEĆU


ODLUKU


RADI SMJEŠTAJA I ISHRANE UČENIKA U DOMU ZA ŠKOLSKU 2022/2023 GODINU A NAKON RAZMATRANJA PRIJAVA NA KONKURS , IZVRŠEN JE IZBOR SLEDEĆIH UČENIKA:


IME I PREZIME
1.MAJA PERIĆ
2.RADA LAZIĆ
3.ANASTASIJA STEVANOVIĆ
4.SARA POPOVIĆ
5.SANJA MIHAJLOVIĆ
6.TANJA GVOZDENOVIĆ
7.TATJANA NIKOLIĆ
8.BOJANA STJEPANOVIĆ
9.ANĐELA GAJIĆ
10.MARTINA STARČEVIĆ
11.MILANA BOJIĆ
12.SANJA RIKIĆ
13.TANJA RIKIĆ
14.DANICA STOKIĆ
15.IVANA TRIFKOVIĆ
16.IVANA FILIPOVIĆ
17.PETRA ANČIĆ
18.ANĐELA SIMIĆ
19.MAJA NEDELJKOVIĆ
20.NEVENA SPASOJEVIĆ
21.ANARUŽA STIJEPIĆ
22.BOŽICA LAZAREVIĆ
23.MILICA ŽIVKOVIĆ
24.SARA KLJAJIĆ
25.MARIJANA PERIĆ
26.ANASTASIJA STARČEVIĆ
27.NATAŠA PERIĆ
28.MILIJANA PERIĆ
29.TIJANA NIKOLIĆ
30.LJILJANA KOVAČEVIĆ
31.SARA MIHAJLOVIĆ
32.DRAGICA JOVIĆ
33.ĐORĐE TEŠANOVIĆ
34.ALEKSA VASILIĆ
35.MILADIN DESPOTOVIĆ
36.SAVO MILINKOVIĆ
37.ANDREJ KOSORIĆ
38.VIKTOR ĐUROVIĆ
39.MIHAILO RADIVOJEVIĆ
40.NJEGOŠ PETROVIĆ
41.SAŠA JOVIĆ
42.IVAN PEJANOVIĆ
43.BOJAN VIDAKOVIĆ
44.NEMANJA PAVLOVIĆ
45.STEFAN STOJANOVIĆ
46.GRUJO ANDRIĆ
47.DARKO RIKIĆ
48.SAVO ĐOKIĆ
49.MARKO STJEPANOVIĆ
50.DEJAN STOJANOVIĆ
51.MARIJA PETROVIĆ
52.VANJA LAZIĆ
53.SARA KNEŽEVIĆ
54.MARINA POPOVIĆ
55.ANĐELA LAZAREVIĆ
56.MARKO TOJIĆ
57.IVAN MILJANOVIĆ
58.KRISTINA PETROVIĆ
59.STEFAN LAZIĆ
60.MARIJA BAKMAZ
61.JELENA BOJANIĆ
62.NIKOLA NIKOLIĆ
63.RUŽICA BOŠNJAKOVIĆ
64.NIKOLA ĐURKOVIĆ
65.ANASTASIJA ČAJEVIĆ
66.DIVNA TOMIĆ
67.MIRJANA PEJIČIĆ
68.SANJA LAZAREVIĆ

69.ĐORĐE GOLIĆ

NAPOMENA: KONKURS ZA PRIJEM UČENIKA ZA ŠKOLSKU 2022/2023 SE PRODUŽAVA DO POČETKA ŠKOLSKE GODINE.

Konkurs za učenike 2022/2023

 JU’’DOM UČENIKA BIJELJINA’’Bijeljina                                             

Ulica Semberskih ratara broj 1.

Broj : 96-2/22                                                                                   

Dana 30.6.2022. godine

Na osnovu člana 20. stav (3). Zakona o učeničkom standardu (’’Sl. gl. RS ’’, broj : 72/12) , i Odluke Upravnog odbora broj : 96/22 od dana 30.6.2022. godine , r a s p i s u j e se

K  O  N  K  U  R  S

         ( za prijem učenika u Dom , radi smještaja i ishrane , za školsku 2022./23. godinu )

Broj raspoloživih mjesta za smještaj iznosi ukupno 180.

Rok za podnošenje prijava na konkurs počinje teći od dana 15.6.do dana 31.7.2022. godine

Pravo na smještaj i ishranu imaju redovni učenici srednjih škola , koji imaju državljanstvo Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine , dok se preostali dio eventualno slobodnih smještajnih kapaciteta može popuniti prijemom učenika koji su strani državljani .

Ispunjavanje uslova za prijem u Dom , zaiteresovani kandidati dokazuju odgovarajućom originalnom dokumentacijom ili ovjerenim fotokopijama istih .

Zainteresovani učenici uz prijavu na konkurs , u obavezi su da dostave slijedeća dokumenta :

 1. Izvod iz matične knjige rođenih ,
 2. Uvjerenje o prebivalištu ,
 3. Potvrdu o upisu u srednju školu ,
 4. Ovjerenu kopiju svjedočanstva od VI do IX razreda osnovne škole za učenike koji su upisani u prvi razred srednje škole ,
 5. Ovjerena kopija svjedočanstva iz prethodnog razreda srednje škole za učenike koji su upisani u drugi , treći ili četvrti razred srednje škole , 
 6. Potvrdu da je učenik osvojio jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama  na kojima učenici iz Republike imaju pravo učešća ( samo za učenike koji ispunjavaju ovaj uslov ) ,
 7. Ovjerena kućna lista ,
 8. Potvrda o školovanju / studiranju za članove domaćinstva na školovanju / studiju , za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih ,
 9. Potvrdu da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog zavoda za zapošljavanje ,  
 10. Uvjerenje od nadležne Poreske uprave za roditelje da se ne vode kao poreski obveznici po osnovu primanja , za roditelje koji su nezaposleni , a ne nalaze se na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje ,
 11. Prosjek prihoda za period januar-juni tekuće godine zaposlenih članova domaćinstva
 12. / poslednji ček od penzije / ,
 1. Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom pravu po osnovu člana
 2. domaćinstva porodice poginulog borca , sa visinom primanja po tom osnovu ,
 1. Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu djeteta ratnog
 2. vojnog invalida od I do VI kategorije , sa visinom primanja po tom osnovu ,
 1. Izvod iz matične knjige umrlih , za učenike bez jednog ili oba roditelja ,
 2. Dvije male fotografije ,
 3. Ljekarsko uvjerenje o smještaju u Dom , se dostavlja na dan useljenja .

Redoslijed ( rang-lista ) učenika za prijem utvrđuje se na osnovu : uspjeha učenika u prethodnom školovanju , socijalnog statuta porodice učenika i udaljenosti mjesta prebivališta od mjesta školovanja .

Visina učešća roditelja u troškovima smještaja i ishrane iznosi 75,00 KM .

Za djecu poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I doVI kategorije , smješaj i ishrana učenika finansira se  iz buđžeta Republike Srpske u iznosu od 170,00 KM , jednomjesečno  po učeniku .

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane .

Prijem dokumenata po konkursu vrši komisija , vremenski od 08 do 13 00 časova .

Rang lista primljenih učenika će biti objavljena u petak , dana 05.8.2022. godine , na oglasnoj tabli doma .

Kandidat može podnijeti prigovor komisiji na rang listu u roku od osam dana , računajući od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli .

Komisija je dužna da u roku od osam dana odluči o podnesenim prigovorima , nakon čega donosi konačnu rang listu kandidata za smještaj u dom .

Rješenje o pravu na smještaj u dom donosi direktor na osnovu konačne rang liste .

Kandidat koji se nezadovoljan rješenjem može izjaviti žalbu Direktoru u roku od osam dana , računajući od dana prijema rješenja .

Odluka upravnog odbora je konačna i protiv te odluke nije dozvoljena žalba , ali se može pokrenuti postupak kod nadležnog suda .

Spisak primljenih studenata u Dom 2021/22

JU “DOM UČENIKA BIJELJINA“ BIJELJINA
SEMBERSKIH RATARA 1
BROJ: 92-3/21
DANA 24.9.2021.

NA OSNOVU ODLUKE DIREKTORA BROJ 92/21 OD DANA 01.09.2021., I KONKURSA ZA PRIJEM STUDENATA U DOM U ŠKOLSKU 2021/2021 G. BROJ 92-2/21 OD 01.09.2021. , KOMISIJA ZA IZBOR I PRIJEM STUDENATA RADI SMJEŠTAJA U DOM ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINE, DONIJELA JE SLEDEĆU:

ODLUKU

RADI SMJEŠTAJA I ISHRANE STUDENATA U DOMU ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU A NAKON RAZMATRANJA PRIJAVA NA KONKURS , IZVRŠEN JE IZBOR SLEDEĆIH STUDENATA:


1.LJUBOJEVIĆ MIRNA
2.ILIĆ NIKOLA
3.MILIĆ MILICA
4.GAJIĆ JELENA
5.MAŠIĆ NIKOLA
6.RADIĆ MILEVA
7.STOJANOVIĆ LIDIJA
8.STANOJEVIĆ MILICA
9.ILIĆ IVANA
10.PETROVIĆ GORDANA
11.SELIMOVIĆ DEJANA
12.JOVIĆ ANICA
13.ĐAJIĆ NATAŠA
14.ĐURIČIĆ STEFAN
15.ŽIVANOVIĆ DARAGANA
16.RISTANOVIĆ IVANA
17.PETROVIĆ IVANA
18.JANKOVIĆ KRISTINA
19.DAVIDOVIĆ TANJA
20.OSTOJIĆ BOJANA
21.PERIŠIĆ DAJANA
22.SIMIĆ ALEKSANDRA
23.MARKOVIĆ MARIJANA
24.DRAGIĆ NADA
25.PEJIČIĆ NIKOLINA
26.MIJATOVIĆ VESNA
27.MARKOVIĆ DIJANA
28.PAJIĆ RUŽICA
29.BALČAKOVIĆ ALEKSANDRA
30.MILOVANOVIĆ VALENTINA
31.BODIROGA DRAGANA
32.GRUJIĆ SANDRA
33.DRAŠKO MILICA
34.SAVIĆ NENAD
35.OBRADOVIĆ ANĐELA
36.PETROVIĆ DALIBOR

37.SIMIĆ OGNJEN

38.VASIĆ IVANA

39.DAMJANOVIĆ DRAGAN

40.BOGIĆEVIĆ MAJA

41.ZORANOVIĆ MLADENKA

Konkurs za studente 2021/22

 JU’’DOM UČENIKA BIJELJINA’’Bijeljina

Ulica Semberskih ratara broj 1.

Broj : 92-2/21

Dana  01.9.2021. godine   

Na osnovu Odluke direktora , broj : 92/21 od dana 01.9.2021. godine ,            r  a  s  p  i  s  u  j  e   s e

                                                                    K O N K U R S

                                                       ZA  PRIJEM  STUDENATA  U

                                               JU ’’DOM UČENIKA BIJELJINA’’Bijeljina

                                                         za školsku 2021./22. godinu

         Dom učenika Bijeljina u školskoj 2021./22. godini , će radi smještaja i ishrane primiti ukupno – 40 studenta .  

Ukupna  cijena smještaja i ishrane  je 200,00 KM ,  od toga , za studente na buđžetu 90,00 KM  , a za samofinansirajuće  studente ukupna cijena smještaja i ishrane će iznositi 200,00 KM , uz mogućnost promjene cijena , na osnovu odluke Vlade RS .

Pravo na smještaj  imaju redovni studenti , koji imaju državljanstvo Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine , koji su prvi put upisali odgovarajuću godinu studija na visokoškolskoj  ustanovi , koje su kao takve upisane u registar ustanova u RS .

Konkurs je otvoren od dana 01.9. do dana 21.9.2021. godine , a rezultati konkursa će biti objavljeni na oglasnoj tabli dana 23.9.2021. godine .

Kandidati su u obavezi da uz prijavu na konkurs , dostave orginal ili fotokopiju slijedećih dokumenta :

   1.  Izvod iz Matične knjige rođenih ,

   2.  Uvjerenje da je redovan student , buđžet RS ,

   3.  Uvjerenje o upisu u narednu školsku godinu i prosjek ocjena ( za studente brucoše ,          

        prosjek ocjena iz srednje škole ) ,

   4.  Dokaz o uspjehu u prethodnom školovanju  ( za studente koji nisu brucoši ) ,  

   5.  Dokaz o prihodu-ima porodice studenta , po svim osnovima ,

   6.  Dokaz o udaljenosti mjesta prebivališta studenta , od mjesta studiranja ,

   7.  Dokaz o broju studenata iz iste porodice , koji imaju status redovnog studenta ,

   8.  Jedna fotografija , veličine kao za ličnu kartu ,

   9.  Налаз надлежног породичног љекара , са попуњеном епидемиолошком анкетом .

 10.  Uvjerenje o statusu porodice ( djeca poginulih boraca ili RVI od I do VI kategorije) i

 11.  Zdravstveni list studenta .

NAPOMENA: Studenti koji su bili u domu , dostavljaju dokaze pod tačkom 2.4.5.6.7.8, i 9.

Poslije isteka roka za podnošenje prijave na konkurs , komisija za prijem studenata će objaviti rezultate o izvršenom izboru , na oglasnoj tabli doma .

Nepotpuna dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje . Kontakt telefon  055-202-849  i  055-209-727

Spisak primljenih učenika u Dom 2021/22

JU“DOM UČENIKA BIJELJINA“ BIJELJINA
BROJ 68-3/21
DANA 30.08.2021.

NA OSNOVU ODLUKE DIREKTORA BROJ 68-2/21 OD DANA 15.06.2021., I KONKURSA ZA PRIJEM UČENIKA U DOM U ŠKOLSKU 2021/2022 G. BROJ 68-2/21 OD 15.06.2021. I ČLANA 16 STAV (8) STATUTA , KOMISIJA ZA IZBOR I PRIJEM UČENIKA RADI SMJEŠTAJA U DOM ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINE, DONIJELA JE SLEDEĆU


ODLUKU


RADI SMJEŠTAJA I ISHRANE UČENIKA U DOMU ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU A NAKON RAZMATRANJA PRIJAVA NA KONKURS , IZVRŠEN JE IZBOR SLEDEĆIH UČENIKA:


IME I PREZIME
1.VUKAŠIN BOJIĆ
2.MILIĆ NIKOLAJ
3.STOJANOVIĆ DEJAN
4.TEŠUNOVIĆ BOŽO
5.LAZIĆ DRAŽEN
6.PETROVIĆ JELENKO
7.LAZIĆ LAZO
8.PERIĆ NEBOJŠA
9.STJEPANOVIĆ MARIO
10.ĐOKIĆ SAVO
11.ILIĆ OGNJEN
12.RIKIĆ DARKO
13.STEVANOVIĆ VASILIJE
14.ANDRIĆ GRUJO
15.VIDAKOVIĆ DARKO
16.STOJANOVIĆ STEFAN
17.MIJATOVIĆ MILIVOJE
18.PAVLOVIĆ NEMANJA
19.VIDAKOVIĆ BOJAN
20.POPOVIĆ JOVAN
21.PEJANOVIĆ IVAN
22.GAJIĆ LJUBIŠA
23.BENOVIĆ MIHAJLO
24.STEVANOVIĆ VIKTOR
25.JOVIĆ SAŠA
26.PETROVIĆ NJEGOŠ
27.SIMIĆ BORISALV
28.RADIVOJEVIĆ MIHAILO
29.ĐUROVIĆ VIKTOR
30.IGNJATOVIĆ BOBAN
31.KOSORIĆ ANDREJ
32.MILANKOVIĆ SAVO
33.DESPOTOVIĆ MILADIN
34.GORAN VASILIĆ
35.MILJANA NEĐIĆ
36.DRAGICA JOVIĆ
37.TANJA GVOZDENOVIĆ
38.ANASTASIJA STEVANOVIĆ
39.SARA POPOVIĆ
40.BOJANA STJEPANOVIĆ
41.ANĐELA SIMIĆ
42.ANĐELA GAJIĆ
43.MARTINA STARČEVIĆ
44.TATJANA NIKOLIĆ
45.SANJA LAZAREVIĆ
46.MARIJANA PERIĆ
47.TANJA RIKIĆ
48.MAJA NEDELJKOVIĆ
49.IVANA FILIPOVIĆ
50.VANJA LAZIĆ
51.MAJA CVIJANOVIĆ
52.SANJA MIHAJLOVIĆ
53.SANDRA DESPOTOVIĆ
54.DUŠICA IGNJATOVIĆ
55.VEDRANA SIMIĆ
56.KRISTINA TOMIĆ
57.DANICA STOKIĆ
58.IVANA TRIFKOVIĆ
59.NEVENA SPASOJEVIĆ
60.MAJA PERIĆ
61.MILANA BOJIĆ
62.SANJA RIKIĆ
63.RADA LAZIĆ
64.ANA RUŽA STJEPIĆ
65.MARIJANA TRIVKOVIĆ
66.NATAŠA TRIVKOVIĆ
67.NATAŠA RADOVANOVIĆ
68.SARA KLJAJIĆ
69.MARINA POPOVIĆ
70.VUKA MARKOVIĆ
71.NATAŠA PAUNIĆ
72.IVANA KRSTIĆ
73.NIKOLINA MITRIĆ
74.SARA MIĆIĆ
75.BOŽICA LAZAREVIĆ
76.MILICA ŽIVKOVIĆ
77.ANĐELA NIKOLIĆ
78.ANASTASIJA STARČEVIĆ
79.MILIJANA PERIĆ
80.NATAŠA PERIĆ
81.TIJANA NIKOLIĆ
82.LJILJANA KOVAČEVIĆ
83.SARA MIHAJLOVIĆ
84.GOSPAVA KRAJIŠNIK
85.DANICA TRIVKOVIĆ
86.SANJA JOVIĆ

Konkurs za učenike 2021/22 – produženje roka

JU’’DOM UČENIKA BIJELJINA’’Bijeljina

Ulica Semberskih ratara broj 1.

Broj : 68-3/21

Dana 31.7.2021. godine

     Na osnovu Odluke broj : 68/21 od dana 15.6.2021. godine , d o n o s i m

                                                             O D L U K U

Produžava se rok za podnošenje prijave na Konkurs za prijem učenika u dom , radi smještaja i ishrane , za školsku 2021./22. godinu , do dana 25.8.2021. godine .

Odluka stupa na snagu danom donošenja .

                                                     O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu da je broj smještajnih kapaciteta doma , znatno veći od broja podnešenih prijava na konkurs koji je trajao do dana 31.7.2021. godine , radi smještaja u dom za školsku 2021./22. godine , shodno tome odlučeno je kao u dispozitivu .

Konkurs za učenike 2021/2022

 JU’’DOM UČENIKA BIJELJINA’’Bijeljina                                             

Ulica Semberskih ratara broj 1.

Broj : 68-2/21                                                                                   

Dana 15.6.2021. godine

Na osnovu člana 20. stav (3). Zakona o učeničkom standardu (’’Sl. gl. RS ’’, broj : 72/12) , i Odluke  broj : 68/21 od dana 15.6.2021. godine , r a s p i s u j e se

K  O  N  K  U  R  S

         ( za prijem učenika u Dom , radi smještaja i ishrane , za školsku 2021./22. godinu )

Broj raspoloživih mjesta za smještaj iznosi ukupno 180.

Rok za podnošenje prijava na konkurs počinje teći od dana 15.6.do dana 31.7.2021. godine

Pravo na smještaj i ishranu imaju redovni učenici srednjih škola , koji imaju državljanstvo Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine , dok se preostali dio eventualno slobodnih smještajnih kapaciteta može popuniti prijemom učenika koji su strani državljani .

Ispunjavanje uslova za prijem u Dom , zaiteresovani kandidati dokazuju odgovarajućom originalnom dokumentacijom ili ovjerenim fotokopijama istih .

Zainteresovani učenici uz prijavu na konkurs , u obavezi su da dostave slijedeća dokumenta :

 1. Izvod iz matične knjige rođenih ,
 2. Uvjerenje o prebivalištu ,
 3. Potvrdu o upisu u srednju školu ,
 4. Ovjerenu kopiju svjedočanstva od VI do IX razreda osnovne škole za učenike koji su upisani u prvi razred srednje škole ,
 5. Ovjerena kopija svjedočanstva iz prethodnog razreda srednje škole za učenike koji su upisani u drugi , treći ili četvrti razred srednje škole , 
 6. Potvrdu da je učenik osvojio jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama  na kojima učenici iz Republike imaju pravo učešća ( samo za učenike koji ispunjavaju ovaj uslov ) ,
 7. Ovjerena kućna lista ,
 8. Potvrda o školovanju / studiranju za članove domaćinstva na školovanju / studiju , za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih ,
 9. Potvrdu da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog zavoda za zapošljavanje ,  
 10. Uvjerenje od nadležne Poreske uprave za roditelje da se ne vode kao poreski obveznici po osnovu primanja , za roditelje koji su nezaposleni , a ne nalaze se na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje ,
 11. Prosjek prihoda za period januar-juni tekuće godine zaposlenih članova domaćinstva.
 1. Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom pravu po osnovu člana
 2. domaćinstva porodice poginulog borca , sa visinom primanja po tom osnovu ,
 1. Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu djeteta ratnog

vojnog invalida od I do VI kategorije , sa visinom primanja po tom osnovu ,

 1. Izvod iz matične knjige umrlih , za učenike bez jednog ili oba roditelja
 2. Dvije male fotografije ,
 3. Ljekarsko uvjerenje o smještaju u Dom , se dostavlja na dan useljenja

Redoslijed ( rang-lista ) učenika za prijem utvrđuje se na osnovu : uspjeha učenika u prethodnom školovanju , socijalnog statuta porodice učenika i udaljenosti mjesta prebivališta od mjesta školovanja .

Visina učešća roditelja u troškovima smještaja i ishrane iznosi 75,00 KM .

Za djecu poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I doVI kategorije , smješaj i ishrana učenika finansira se  iz buđžeta Republike Srpske u iznosu od 170,00 KM , jednomjesečno  po učeniku .

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane .

Prijem dokumenata po konkursu vrši komisija , vremenski od 08 do 13 00 časova .

Rang lista primljenih učenika će biti objavljena u srijedu , dana 05.8.2021. godine , na oglasnoj tabli doma .

Kandidat može podnijeti prigovor komisiji na rang listu u roku od osam dana , računajući od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli .

Komisija je dužna da u roku od osam dana odluči o podnesenim prigovorima , nakon čega donosi konačnu rang listu kandidata za smještaj u dom .

Rješenje o pravu na smještaj u dom donosi direktor na osnovu konačne rang liste .

Kandidat koji se nezadovoljan rješenjem može izjaviti žalbu Upravnom odboru u roku od osam dana , računajući od dana prijema rješenja .

Odluka upravnog odbora je konačna i protiv te odluke nije dozvoljena žalba , ali se može pokrenuti postupak kod nadležnog suda .

Konkurs za učenike 2020/21

JU’’DOM UČENIKA BIJELJINA’’Bijeljina                                              

Ulica Semberskih ratara broj 1.

Broj : 60-2/20                                                                                

Dana 15.6.2020. godine

Na osnovu člana 20. stav (3). Zakona o učeničkom standardu (’’Sl. gl. RS ’’, broj : 72/12) , i Odluke broj : 60/20 od dana 15.6.2020. godine , r a s p i s u j e se

K  O  N  K  U  R  S

         ( za prijem učenika u Dom , radi smještaja i ishrane , za školsku 2020./21. godinu )

Broj raspoloživih mjesta za smještaj iznosi ukupno 180.

Rok za podnošenje prijava na konkurs počinje teći od dana 15.6.do dana 31.7.2020. godine

Pravo na smještaj i ishranu imaju redovni učenici srednjih škola , koji imaju državljanstvo Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine , dok se preostali dio eventualno slobodnih smještajnih kapaciteta može popuniti prijemom učenika koji su strani državljani .

Ispunjavanje uslova za prijem u Dom , zainteresovani kandidati dokazuju odgovarajućom originalnom dokumentacijom ili ovjerenim fotokopijama istih .

Zainteresovani učenici uz prijavu na konkurs , u obavezi su da dostave slijedeća dokumenta :

 1. Izvod iz matične knjige rođenih ,
 2. Uvjerenje o prebivalištu ,
 3. Potvrdu o upisu u srednju školu ,
 4. Ovjerenu kopiju svjedočanstva od VI do IX razreda osnovne škole za učenike koji su upisani u prvi razred srednje škole ,
 5. Ovjerena kopija svjedočanstva iz prethodnog razreda srednje škole za učenike koji su upisani u drugi , treći ili četvrti razred srednje škole , 
 6. Potvrdu da je učenik osvojio jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama  na kojima učenici iz Republike imaju pravo učešća ( samo za učenike koji ispunjavaju ovaj uslov ) ,
 7. Ovjerena kućna lista ,
 8. Potvrda o školovanju / studiranju za članove domaćinstva na školovanju / studiju , za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih ,
 9. Potvrdu da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog zavoda za zapošljavanje ,  
 10. Uvjerenje od nadležne Poreske uprave za roditelje da se ne vode kao poreski obveznici po osnovu primanja , za roditelje koji su nezaposleni , a ne nalaze se na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje ,
 11. Prosjek prihoda za period januar-juni tekuće godine zaposlenih članova domaćinstva ,poslednji ček od penzije,
 12. Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom pravu po osnovu člana domaćinstva porodice poginulog borca , sa visinom primanja po tom osnovu ,
 13. Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu djeteta ratnog vojnog invalida od I do VI kategorije , sa visinom primanja po tom osnovu ,
 14. Izvod iz matične knjige umrlih , za učenike bez jednog ili oba roditelja
 15. Dvije male fotografije . 
 16. Ljekarsko uvjerenje o smještaju u Dom ,se dostavlja na dan useljenja.

Redoslijed ( rang-lista ) učenika za prijem utvrđuje se na osnovu : uspjeha učenika u prethodnom školovanju , socijalnog statuta porodice učenika i udaljenosti mjesta prebivališta od mjesta školovanja .

Visina učešća roditelja u troškovima smještaja i ishrane iznosi 75,00 KM .

Za djecu poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I doVI kategorije , smješaj i ishrana učenika finansira se  iz buđžeta Republike Srpske u iznosu od 170,00 KM , jednomjesečno  po učeniku .

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane .Prijem dokumenata po konkursu vrši komisija , vremenski od 08 do 13 00 časova .

Rang lista primljenih učenika će biti objavljena u petak , dana 05.8.2020. godine , na oglasnoj tabli doma .Kandidat može podnijeti prigovor komisiji na rang listu u roku od osam dana , računajući od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli .

Komisija je dužna da u roku od osam dana odluči o podnesenim prigovorima , nakon čega donosi konačnu rang listu kandidata za smještaj u dom .

Rješenje o pravu na smještaj u dom donosi direktor na osnovu konačne rang liste .

Kandidat koji se nezadovoljan rješenjem može izjaviti žalbu Upravnom odboru u roku od osam dana , računajući od dana prijema rješenja .

Odluka upravnog odbora je konačna i protiv te odluke nije dozvoljena žalba , ali se može pokrenuti postupak kod nadležnog suda .

Dostavljeno :                                                                                     Direktor

1. Komisiji ,                                                                                      __________________

2. Oglasna tabla 3x ,                                                                      Vladimir Vulović

3. Arhiva .