Конкурс за ученике 2020/21

ЈУ’’ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА’’Бијељина            

Улица Семберских ратара број 1.

Број : 60-2/20

Дана 15.6.2020. године

На основу члана 20. став (3). Закона о ученичком стандарду (’’Сл. гл. РС ’’, број : 72/12) , и Одлуке број : 60/20 од дана 15.6.2020. године ,   р а с п и с у ј е   се

К  О  Н  К  У  Р  С

         ( за пријем ученика у Дом , ради смјештаја и исхране , за школску 2020./21. годину )

Број расположивих мјеста за смјештај износи укупно 180.

Рок за подношење пријава на конкурс почиње тећи од дана 15.6.до дана 31.7.2020. године

Право на смјештај и исхрану имају редовни ученици средњих школа , који имају држављанство Републике Српске или Босне и Херцеговине , док се преостали дио евентуално слободних смјештајних капацитета може попунити пријемом ученика који су страни држављани .

Испуњавање услова за пријем у Дом , заинтересовани кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом или овјереним фотокопијама истих .

Заинтересовани ученици уз пријаву на конкурс , у обавези су да доставе слиједећа документа :

1.         Извод из матичне књиге рођених ,

2.         Увјерење о пребивалишту ,

3.         Потврду о упису у средњу школу ,

4.         Овјерену копију свједочанства од VI до IX разреда основне школе за ученике који су уписани у први разред средње школе ,

5.         Овјерена копија свједочанства из претходног разреда средње школе за ученике који су уписани у други , трећи или четврти разред средње школе , 

6.         Потврду да је ученик освојио једно од прва три мјеста на међународним олимпијадама  на којима ученици из Републике имају право учешћа ( само за ученике који испуњавају овај услов ) ,

7.         Овјерена кућна листа ,

8.         Потврда о школовању / студирању за чланове домаћинства на школовању / студију , за предшколску дјецу извод из матичне књиге рођених ,

9.         Потврду да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених лица надлежног завода за запошљавање , 

10.       Увјерење од надлежне Пореске управе за родитеље да се не воде као порески обвезници по основу примања , за родитеље који су незапослени , а не налазе се на евиденцији незапослених лица надлежног Завода за запошљавање ,

11.       Просјек прихода за период јануар-јуни текуће године запослених чланова домаћинства последњи чек од пензије / ,

12.       Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом праву по основу члана домаћинства породице погинулог борца , са висином примања по том основу ,

13.       Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом статусу ђетета ратног војног инвалида од И до ВИ категорије , са висином примања по том основу ,

14.       Извод из матичне књиге умрлих , за ученике без једног или оба родитеља ,

15.       Двије мале фотографије . 

16.       Љекарско увјерење о смјештају у Дом ,се доставља на дан усељења.

Редослијед ( ранг-листа ) ученика за пријем утврђује се на основу : успјеха ученика у претходном школовању , социјалног статута породице ученика и удаљености мјеста пребивалишта од мјеста школовања .

Висина учешћа родитеља у трошковима смјештаја и исхране износи 75,00 КМ .

 За дјецу погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до VI категорије , смјештај и исхрана ученика финансира се  из буџета Републике Српске у износу од 170,00 КМ , једномјесечно  по ученику .

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране .

Пријем докумената по конкурсу врши комисија , временски од 08 до 13 00 часова .Ранг листа примљених ученика ће бити објављена у петак , дана 05.8.2020. године , на огласној табли дома .

Кандидат може поднијети приговор комисији на ранг листу у року од осам дана , рачунајући од дана њеног објављивања на огласној табли .

Комисија је дужна да у року од осам дана одлучи о поднесеним приговорима , након чега доноси коначну ранг листу кандидата за смјештај у дом .

Рјешење о праву на смјештај у дом доноси директор на основу коначне ранг листе .

Кандидат који се незадовољан рјешењем може изјавити жалбу Управном одбору у року од осам дана , рачунајући од дана пријема рјешења .

Одлука управног одбора је коначна и против те одлуке није дозвољена жалба , али се може покренути поступак код надлежног суда .

Достављено :                                                                                     Директор

1. Комисији ,                                                                                  

2. Огласна табла 3 ,                                                            Владимир Вуловић

3. Архива .                                                                             

СПИСАК СТУДЕНАТА ПРИМЉЕНИХ У ДОМ 2019/2020

ЈУ “ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА

СЕМБЕРСКИХ  РАТАРА   1

БРОЈ  75-3/19

ДАНА  23.9.2019.

НА  ОСНОВУ  ОДЛУКЕ  УПРАВНОГ  ОДБОРА  БРОЈ  75/19  ОД  ДАНА  11.06.2019., И  КОНКУРСА  ЗА ПРИЈЕМ  СТУДЕНАТА   У  ДОМ  У  ШКОЛСКУ  2019/2020 Г.  БРОЈ 75-2/19  ОД  02.09.2019. ,   КОМИСИЈА  ЗА  ИЗБОР  И  ПРИЈЕМ  СТУДЕНАТА   РАДИ  СМЈЕШТАЈА  У  ДОМ  ЗА  ШКОЛСКУ 2019/2020  ГОДИНЕ,   ДОНИЈЕЛА  ЈЕ  СЛЕДЕЋУ

ОДЛУКУ

РАДИ  СМЈЕШТАЈА  И  ИСХРАНЕ  СТУДЕНАТА   У  ДОМУ  ЗА  ШКОЛСКУ  2019/2020  ГОДИНУ  А  НАКОН  РАЗМАТРАЊА  ПРИЈАВА  НА  КОНКУРС  ,  ИЗВРШЕН  ЈЕ  ИЗБОР  СЛЕДЕЋИХ  СТУДЕНАТА:

ИМЕ  И  ПРЕЗИМЕ  
1.БОДИРОГА ДРАГАНА  
2.БОЖИЋ ЈЕЛЕНА  
3.БУДИМЧИЋ МАЈА  
4.БУДИМЧИЋ ИВАНА  
5.ВАСИЋ МАРИЈА  
6.ВИДОВИЋ ЗОРАНА  
7.ВУКОВИЋ МИЛА  
8.ГРУЈИЋ САНДРА  
9.ДАВИДОВИЋ ТАЊА  
10.ЂАЈИЋ НАТАША  
11.ЂОРЂЕВИЋ МИЛИЦА  
12.ЂУРЕИН НЕВЕНКА  
13.ЖИВАНОВИЋ ДРАГАНА  
14.ЗОРАНОВИЋ МЛАДЕНКА  
15.ИЛИЋ АНЂЕЛА  
16.ИЛИЋ НИКОЛИНА  
17.ИЛИЋ ИВАНА  
18.ЈАКОВЉЕВИЋ ЉУБИЦА  
19.ЈАНКОВИЋ КРИСТИНА  
20.ЈЕРИНИЋ ДУШИЦА  
21.ЈОВИЋ ДУШИЦА  
22.ЈОВИЋ АНИЦА  
23.КУЦАЛОВИЋ АНА  
24.МАРКОВИЋ ДРАГИЦА  
25.МАРКОВИЋ ДИЈАНА  
26.МАРКОВИЋ МАРИЈАНА  
27.МИТРОВИЋ МИЛЕВА  
28.МРКАЉЕВИЋ СУЗАНА  
29.НОВАКОВИЋ МИЛЕНА  
30.ОСТОЈИЋ БОЈАНА  
31.ПАЈИЋ САЊА  
32.ПАЈИЋ РУЖИЦА  
33.ПЛИСНИЋ ЈОВАНА  
34.ПЕРИШИЋ ДАЈАНА  
35.ПЕТРОВИЋ ГОРДАНА  
36.РАДИЋ ИВАНА  
37.РИСТИЋ СЛАЂАНА  
38.СЕЛИМОВИЋ ДЕЈАНА  
39.СИМИЋ ЈЕЛЕНА  
40.ЋИРКОВИЋ МИЛЕНА  
41.ШАКОТИЋ МАРИЦА  
42.КОСОРИЋ АНДРЕА  
43.СИМИЋ АЛЕКСАНДРА  
44.ЈОВИЋ МЛАДЕН  
45.ДЕМОЊИЋ НИКОЛА  
46.МАРКОВИЋ МАРКО  
47.МИХАЈЛОВИЋ НЕМАЊА  
48.ПЕТКОВИЋ ФИЛИП  
49.САВИЋ НЕНАД  
50.СИМИЋ ОГЊЕН  
51.СТЕВАНОВИЋ МИЛЕ  
52.ШИКУЉАК ЂОРЂЕ  
53.МИХАЈЛО ЛАЗАРЕВИЋ  

БИЈЕЉИНА, 23.9.2019.

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТЕ 2019/2020

ЈУ’’ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА’’Бијељина

Улица Семберских ратара број 1.

Број : 75-2/19

Дана  02.9.2019. године   

На основу Одлуке Управног одбора , број : 75/19 од дана 11.6.2019. године ,  р  а  с  п  и  с  у  ј  е   с е

                                                                   К О Н К У Р С

                                                       ЗА  ПРИЈЕМ  СТУДЕНАТА  У

                                               ЈУ ’’ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА’’Бијељина

                                                         за школску 2019./20.годину

  Дом ученика Бијељина у школској 2019./20. години , ће ради смјештаја и исхране примити укупно – 68 студента .  

 Укупна  цијена смјештаја и исхране  је 200,00 КМ ,  од тога , за студенте на буџету 90,00 КМ  , а за самофинансирајуће  студенте укупна цијена смјештаја и исхране ће износити 200,00 КМ , уз могућност промјене цијена , на основу одлуке Владе РС .

Право на смјештај  имају редовни студенти , који имају држављанство Републике Српске или  Босне и Херцеговине , који су први пут уписали одговарајућу годину студија на високошколској  установи , које су као такве уписане у регистар установа у РС .

Конкурс је отворен од дана 02.9. до дана 21.9.2019. године , а резултати конкурса ће бити објављени на огласној табли дана 23.9.2019. године .

Кандидати су у обавези да уз пријаву на конкурс , доставе оргинал или фотокопију слиједећих документа :

   1.  Извод из Матичне књиге рођених ,

   2.  Увјерење да је редован студент , буџет РС ,

   3.  Увјерење о упису у наредну школску годину и просјек оцјена ( за студенте бруцоше ,         

        просјек оцјена из средње школе ) ,

   4.  Доказ о успјеху у претходном школовању  ( за студенте који нису бруцоши ) , 

   5.  Доказ о приходу-има породице студента , по свим основима ,

   6.  Доказ о удаљености мјеста пребивалишта студента , од мјеста студирања ,

   7.  Доказ о броју студената из исте породице , који имају статус редовног студента ,

   8.  Једна фотографија , величине као за личну карту ,

   9.  Љекарско увјерење од надлежне службе , у сврху ради смјештаја у дом , по пријему ,

 10.  Увјерење о статусу породице ( ђеца погинулих бораца или РВИ од И до ВИ категорије) и

 11.  Здравствени лист студента .

НАПОМЕНА: Студенти који су били у дому , достављају доказе под тачком 2.4.5.6.7.и 8.

Послије истека рока за подношење пријаве на конкурс , комисија за пријем студената ће објавити резултате о извршеном избору , на огласној табли дома .

Непотпуна документација неће бити узета у разматрање .

Контакт телефон  055-202-849  и  055-209-727 .      

Достављено :                                                                                 П р е д с ј е д н и к

1. Комисији ,                                                                                  Управног одбора

2. Огласна табла ,                                                                          __________________

3. Архива .                                                                                Славиша Вујановић

Списак ученика примљених у Дом 2019/2020

ЈУ“ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА

БРОЈ 74-3/19

ДАНА 02.08.2019.

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ  ОДБОРА  БРОЈ 74/19 ОД ДАНА 11.06.2019., И КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА  У  ДОМ  У ШКОЛСКУ 2019/2020 Г.  БРОЈ 74-2/19  ОД 11.06.2019. И  ЧЛАНА 16 СТАВ (8) СТАТУТА ,   КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР  И  ПРИЈЕМ  УЧЕНИКА  РАДИ  СМЈЕШТАЈА  У  ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020  ГОДИНЕ,  ДОНИЈЕЛА  ЈЕ  СЛЕДЕЋУ

ОДЛУКУ

РАДИ  СМЈЕШТАЈА  И  ИСХРАНЕ  УЧЕНИКА  У  ДОМУ   ЗА   ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ А НАКОН РАЗМАТРАЊА ПРИЈАВА НА КОНКУРС , ИЗВРШЕН ЈЕ ИЗБОР СЛЕДЕЋИХ УЧЕНИКА:

ИМЕ  И  ПРЕЗИМЕ  
1.СТАНКО  ШПИРИЋ  
2.БОЖО ТЕШУНОВИЋ  
3.НЕБОЈША ПЕРИЋ  
4.САВО ЂОКИЋ  
5.НИКОЛАЈ МИЛИЋ  
6.ДРАЖЕН ЛАЗИЋ  
7.МИЛАН ДОБРАНИЋ  
8.МИЛИВОЈЕ МИЈАТОВИЋ  
9.БОЈАН ВИДАКОВИЋ  
10.МИЛИЦА ЖИВКОВИЋ  
11.МАЈА НЕДЕЉКОВИЋ  
12.ЉИЉАНА КОВАЧЕВИЋ  
13.САРА МИХАЈЛОВИЋ  
14.САЊА МИХАЈЛОВИЋ  
15.БОЖИЦА ЛАЗАРЕВИЋ  
16.НАТАША ПЕРИЋ  
17.НЕВЕНА СПАСОЈЕВИЋ  
18.МИЛИЈАНА ПЕРИЋ  
19.МАЈА ПЕРИЋ  
20.МИЛАНА БОЈИЋ  
21.САЊА РИКИЋ  
22.АНА РУЖА СТИЈЕПИЋ  
23.САРА КЉАЈИЋ  
24.МИЛИВОЈЕ ЈОВАНОВИЋ  
25.МИРКО ЈОВИЧИЋ  
26.ЊЕГОШ КУЗМАН  
27.ЛАЗО ЛАЗИЋ  
28.ВУКАШИН БОЈИЋ  
29.ВЛАДИМИР МАРКОВИЋ  
30.СРЂАН ЂУРИЋ  
31.ВАСИЛИЈЕ СТЕВАНОВИЋ  
32.ПЕТАР МИКИЋ  
33.ВЕЉКО КРСТИЋ  
34.ДРАГАН АНИЋ  
35.ДАРКО ТЕШАНОВИЋ  
36.МАРКО ГУТАЉ  
37.МИЛАН ФИЛИПОВИЋ  
38.ДАРКО ВИДАКОВИЋ  
39.ЉУБИША ПАЈИЋ  
40.СПАСОЈА ЛУКИЋ  
41.СТЕФАН РИСТИЋ  
42.ЂОРЂЕ АРАПОВИЋ  
43.ЈОВО БЕАТОВИЋ  
44.СИМО ЛУКИЋ  
45.ЖЕЉКО РИСТИЋ  
46.РАДЕ СТУПАРЕВИЋ  
47.АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ  
48.МЛАДЕН ЛАЗАРЕВИЋ  
49.ВАЊА ТРИФКОВИЋ  
50.МИЛЕНКО ТЕЈИЋ  
51.АНЂЕЛА СИМИЋ  
52.ВЕДРАНА СИМИЋ  
53.САНДРА ДЕСПОТОВИЋ  
54.КРИСТИНА ТОМИЋ  
55.ДУШИЦА ИГЊАТОВИЋ  
56.МАРИЈА СИМАНИЋ  
57.ДАНИЕЈЛА ЂУКАНОВИЋ  
58.МАРИНА ДЕСПОТОВИЋ  
59.САЊА ТОДОРОВИЋ  
60.МАЈА КОВАЧЕВИЋ  
61.АНА ЗЕКИЋ  
62.АНЂЕЛА БОГИЧЕВИЋ  
63.МАЈА БОГИЧЕВИЋ  
64.ДАНИЈЕЛА СТОЈАНОВИЋ  
65.НЕВЕНА РАДИЋ  
66.МИЛИЦА ТЕШУНОВИЋ  
67.НАТАША ЗЕКИЋ  
68.ВАЛЕНТИНА ЈОВИЋ  
69.ДАНИЈЕЛА ДРАГИЋ  
70.ЈОВАНА МИЛОШЕВИЋ  
71.ГОРДАНА  ИЛИЋ  
72.САРА МИЋИЋ  
73.МИЛИЦА ГОЛИЋ  
74.НИКОЛИНА МИТРИЋ  
75.МАРИЈА ДОБРАНИЋ  
76.НАТАША РАДОВАНОВИЋ  
77.МИЛИЈАНА ЋЕТКОВИЋ  
78.ГОСПАВА КРАЈИШНИК  
79.МАРИНА ПОПОВИЋ  
80.ДАНИЦА ТРИВКОВИЋ  
81.ТАМАРА САВИЋ  
82.СВЕТЛАНА ФИЛИПОВИЋ  
83.САЊА ЈОВИЋ  
84.ЗОРАНА ЂУРИЋ  
85.ВУКА МАРКОВИЋ  
86.ИВАНА КРСТИЋ  
87.НАТАША ПАУНИЋ  
88.МАРЈАНА ТОДОРОВИЋ  
89.ДАЛИБОРКА ФИЛИПОВИЋ  
90.ИВАНА ВАСИЋ  
91.РАЈКО СПАСОЈЕВИЋ  
92.ВУК ШУБАРА  
93.МИЛОШ КОВАЧЕВИЋ  
94.АДНАН ТАБАКОВИЋ  
95.ЕМИР ХИДАНОВИЋ  
96.ЂОРЂЕ МИЛОЈЕВИЋ  
97.ГОРАН МИЛОВАНОВИЋ  
98.АЛЕКСАНДАР ГАВРИЋ  
99.ДАРКО ЈАЊУШЕВИЋ  
100.ДРАЖЕН ОКОЛИЋ  
101.АЗУР СОФТИЋ  
102.ЛУКА МАРИНКОВИЋ  
103.НИКОЛАЈ МИЛИЋ  
104.ЛАЗАР КУЛИЋ  
105.ДАНИЈЕЛ МЕДАН

106.МИЛАНА БОЈИЋ
107.ТИЈАНА НИКОЛИЋ
 

ПРИМЉЕНИ УЧЕНИЦИ У ДОМ ШКОЛСКЕ 2019/2020 .

СМЈЕШТАЈ  У ДОМ СЕ ВРШИ ОД  01.09.2019. ОД 12:00 ЧАСОВА.

Конкурс за ученике 2019/2020

ЈУ’’ДОМ УЧЕНИKА БИЈЕЉИНА’’Бијељина
Улица Семберских ратара број 1.
Број : 74-2/19
Дана 11.6.2019. године

На основу члана 20. став (3). Закона о ученичком стандарду (’’Сл. гл. РС ’’, број : 72/12) , и Одлуке Управног одбора , број : 74/19 од дана 11.6.2019. године , р а с п и с у ј е се

K О Н K У Р С
( за пријем ученика у Дом , ради смјештаја и исхране , за школску 2019./20. годину )

Број расположивих мјеста за смјештај износи укупно 180.

Рок за подношење пријава на конкурс почиње тећи од дана 11.6.до дана 31.7.2019. године
Право на смјештај и исхрану имају редовни ученици средњих школа , који имају држављанство Републике Српске или Босне и Херцеговине , док се преостали дио евентуално слободних смјештајних капацитета може попунити пријемом ученика који су страни држављани .
Испуњавање услова за пријем у Дом , заитересовани кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом или овјереним фотокопијама истих .
Заинтересовани ученици уз пријаву на конкурс , у обавези су да доставе слиједећа документа :

 1. Извод из матичне књиге рођених ,
 2. Увјерење о пребивалишту ,
 3. Потврду о упису у средњу школу ,
 4. Овјерену копију свједочанства од ВИ до ИX разреда основне школе за ученике који су уписани у први разред средње школе ,
 5. Овјерена копија свједочанства из претходног разреда средње школе за ученике који су уписани у други , трећи или четврти разред средње школе ,
 6. Потврду да је ученик освојио једно од прва три мјеста на међународним олимпијадама на којима ученици из Републике имају право учешћа ( само за ученике који испуњавају овај услов ) ,
 7. Овјерена кућна листа ,
 8. Потврда о школовању / студирању за чланове домаћинства на школовању / студију , за предшколску ђецу извод из матичне књиге рођених ,
 9. Потврду да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених лица надлежног завода за запошљавање ,
 10. Увјерење од надлежне Пореске управе за родитеље да се не воде као порески обвезници по основу примања , за родитеље који су незапослени , а не налазе се на евиденцији незапослених лица надлежног Завода за запошљавање ,
 11. Просјек прихода за период јануар-јуни текуће године запослених чланова домаћинства
  / последњи чек од пензије / ,
 12. Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом праву по основу члана
  домаћинства породице погинулог борца , са висином примања по том основу ,
 13. Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом статусу ђетета ратног
  војног инвалида од И до ВИ категорије , са висином примања по том основу ,
 14. Извод из матичне књиге умрлих , за ученике без једног или оба родитеља ,
 15. Двије мале фотографије ,
 16. Љекарско увјерење о смјештају у Дом , се доставља на дан усељења .
  Редослијед ( ранг-листа ) ученика за пријем утврђује се на основу : успјеха ученика у претходном школовању , социјалног статута породице ученика и удаљености мјеста пребивалишта
  од мјеста школовања .

Висина учешћа родитеља у трошковима смјештаја и исхране износи 75,00 KМ .

За ђецу погинулих бораца и ратних војних инвалида од И доВИ категорије , смјешај и исхрана ученика финансира се из буђжета Републике Српске у износу од 170,00 KМ , једномјесечно
по ученику .

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране .
Пријем докумената по конкурсу врши комисија , временски од 08 до 13 00 часова .
Ранг листа примљених ученика ће бити објављена у петак , дана 05.8.2019. године , на
огласној табли дома .

Kандидат може поднијети приговор комисији на ранг листу у року од осам дана , рачунајући од дана њеног објављивања на огласној табли .

Kомисија је дужна да у року од осам дана одлучи о поднесеним приговорима , након чега доноси коначну ранг листу кандидата за смјештај у дом .

Рјешење о праву на смјештај у дом доноси директор на основу коначне ранг листе .

Kандидат који се незадовољан рјешењем може изјавити жалбу Управном одбору у року од осам дана , рачунајући од дана пријема рјешења .

Одлука управног одбора је коначна и против те одлуке није дозвољена жалба , али се може покренути поступак код надлежног суда .

П р е д с ј е д н и к Управног одбора
Славиша Вујановић

СПИСАК СТУДЕНАТА ПРИМЉЕНИХ У ДОМ 2018 2019

ЈУ “ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА
СЕМБЕРСКИХ РАТАРА 1
БРОЈ 133-3/18
ДАНА 24.09.2018.

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА БРОЈ 133/18 ОД ДАНА 03.09.2018., И КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА У ДОМ У ШКОЛСКУ 2018/2019 Г. БРОЈ 133-2/18 ОД 03.09.2018. , КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА РАДИ СМЈЕШТАЈА У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНЕ, ДОНИЈЕЛА ЈЕ СЛЕДЕЋУ

ОДЛУКУ

РАДИ СМЈЕШТАЈА И ИСХРАНЕ СТУДЕНАТА У ДОМУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ А НАКОН РАЗМАТРАЊА ПРИЈАВА НА КОНКУРС , ИЗВРШЕН ЈЕ ИЗБОР СЛЕДЕЋИХ СТУДЕНАТА:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
1.АЛЕКСИЋ АЛЕКСАНДРА
2.БОДИРОГА ДРАГАНА
3.БОЖИЋ ЈЕЛЕНА
4.БУДИНЧИЋ МАЈА
5.БУДИНЧИЋ ИВАНА
6.ВАСИЋ МАРИЈА
7.ВИДОВИЋ ЗОРАНА
8.ВУКОВИЋ МИЛА
9.ЂОГО СЛАЂАНА
10.ЂУРЕИН НЕВЕНКА
11.ЗОРАНОВИЋ МЛАДЕНКА
12.ИЛИЋ АНЂЕЛА
13.ИЛИЋ НИКОЛИНА
14.ИЛИЋ ИВАНА
15.ЈАКОВЉЕВИЋ ЉУБИЦА
16.ЈАНКОВИЋ КРИСТИНА
17.ЈЕРИНИЋ ДУШИЦА
18.ЈОВИЋ ДУШИЦА
19.КОСОРИЋ АНДРЕА
20.КУЦАЛОВИЋ АНА
21.МАЛЕШЕВИЋ НЕДЕЉКА
22.МАРКОВИЋ ДРАГИЦА
23.МИТРОВИЋ МИЛЕВА
24.МРКАЉЕВИЋ СУЗАНА
25.МАШИЋ НИКОЛИНА
26.ПАЈИЋ РУЖИЦА
27.ПАЈИЋ САЊА
28.ПЛИСНИЋ ЈОВАНА
29.ПЕРИШИЋ ДАЈАНА
30.ПЕТРОВИЋ ГОРДАНА
31.РАДИЋ ИВАНА
32.РИСТИЋ ДРАГАНА
33.РАТКОВИЋ ДАЈАНА
34.СЕЛИМОВИЋ ДЕЈАНА
35.СИМИЋ ЈЕЛЕНА
36.СТАНИШИЋ САЊА
37.СТУПАР НИКОЛИНА
38.СТУПАРЕВИЋ ГОРДАНА
39.ЋИРКОВИЋ МИЛЕНА
40.ТЕШАНОВИЋ ЈАСНА
41.ТОМИЋ АЛЕКСАНДРА
42.ШАКОТИЋ МАРИЦА
43.ШАРИЋ ЖЕЉАНА
44.ЂАЈИЋ НАТАША
45.ПЕТКОВИЋ ЈОВАНКА
46.РИСТИЋ СЛАЂАНА
47.ГАЈИЋ ИВО
48.ДЕМОЊИЋ НИКОЛА
49.ДУКИЋ МИРКО
50.ЉУБОЈЕВИЋ ДРАГАН
51.МАРКОВИЋ МАРКО
52.НОВАКОВИЋ ТОДОР
53.МАЏАРЕВИЋ ВЕЉКО
54.ПЕТРОВИЋ НЕДЕЉКО
55.РАКАНОВИЋ МИЛАН
56.СИМИЋ ОГЊЕН
57.ТЕШИЋ СТЕВИЦА
58.ТОДИЋ УРОШ
59.ШАКОТА АНДРЕЈ
60.ШИКУЉАК ЂОРЂЕ

ПРЕДЛАЖЕ СЕ ДИРЕКТОРУ ДА ДОНЕСЕ РЈЕШЕЊЕ О ПРАВУ НА СМЈЕШТАЈ НА ОСНОВУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ , НАКОН ИСТЕКА ОЖАЛБЕНОГ РОКА ПО ОВОЈ ОДЛУЦИ.

ПРАВНА ПОУКА : ПРОТИВ ОВЕ ОДЛУКЕ МОЖЕ СЕ ПОДНИЈЕТИ ПРИГОВОР КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР И ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА У ДОМ У РОКУ ОД 8 ОСАМ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ДОМА .

НАПОМЕНА: СТАРИ СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ ПРИМЉЕНИ У ДОМ ДУЖНИ СУ ДА СЕ РАЗДУЖЕ И НАПУСТЕ ДОМ НАЈКАСНИЈЕ ДО 30.9.2018 . ДО 12:00 ЧАСОВА.

ДОСТАВЉЕНО :                                                        ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА
1.КОМИСИЈА                                                                                 __________________________________
2.СЕКРЕТАР
3.РАЧУНОВОЂА
4.ОГЛАСНА ТАБЛА 2
5.АРХИВА

KONKURS ZA STUDENTE ZA 2018/19

JU’’DOM UČENIKA BIJELJINA’’Bijeljina

Ulica Semberskih ratara broj 1.

Broj : 133-2/18

Dana  03.9.2018. godine

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora , broj : 133/18 od dana 03.9.2018.godine ,  r  a  s  p  i  s  u  j  e   s e

K O N K U R S

ZA  PRIJEM  STUDENATA  U

JU ’’DOM UČENIKA BIJELJINA’’Bijeljina

za školsku 2018./19.godinu

 

Dom učenika Bijeljina u školskoj 2018./19. godini , će radi smještaja i ishrane primiti ukupno – 95 studenta .

Ukupna  cijena smještaja i ishrane  je 200,00 KM ,  od toga , za studente na buđžetu 90,00 KM  , a za samofinansirajuće  studente ukupna cijena smještaja i ishrane će iznositi 200,00 KM , uz mogućnost promjene cijena , na osnovu odluke Vlade RS .

 

Pravo na smještaj  imaju redovni studenti , koji imaju državljanstvo Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine , koji su prvi put upisali odgovarajuću godinu studija na visokoškolskoj  ustanovi , koje su kao takve upisane u registar ustanova u RS .

 

Konkurs je otvoren od dana 07.9. do dana 21.9.2017. godine .

Kandidati su u obavezi da uz prijavu na konkurs , dostave orginal ili fotokopiju slijedećih dokumenta :

 1. Izvod iz Matične knjige rođenih ,
 2. Uvjerenje da je redovan student , buđžet RS ,
 3. Uvjerenje o upisu u narednu školsku godinu i prosjek ocjena ( za studente brucoše ,

prosjek ocjena iz srednje škole ) ,

 1. Dokaz o uspjehu u prethodnom školovanju  ( za studente koji nisu brucoši ) ,
 2. Dokaz o prihodu-ima porodice studenta , po svim osnovima ,
 3.  Dokaz o udaljenosti mjesta prebivališta studenta , od mjesta studiranja ,
 4.  Dokaz o broju studenata iz iste porodice , koji imaju status redovnog studenta ,
 5.  Jedna fotografija , veličine kao za ličnu kartu ,
 6.  Ljekarsko uvjerenje od nadležne službe , u svrhu radi smještaja u dom , po prijemu i
 7. Uvjerenje o statusu porodice ( djeca poginulih boraca ili RVI od I do VI kategorije) .
 8. Zdravstveni list studenta .

NAPOMENA: Studenti koji su bili u domu , dostavljaju dokaze pod tačkom 2.4.5.6.7.i 8.

Poslije isteka roka za podnošenje prijave na konkurs , komisija za prijem studenata će objaviti rezultate o izvršenom izboru , na oglasnoj tabli doma .

Nepotpuna dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje .

Kontakt telefon  055-202-849  i  055-209-727 .

Dostavljeno :                                                                                                                                P r e d s j e d n i k

 1. Komisiji ,                                                                                                                            Upravnog odbora
 2. Oglasna tabla ,                                                                                                            __________________
 3. Arhiva .                                                                                                                             Slaviša Vujanović

Резултати конкурса за пријем ученика у дом за школску 2018/2019

ЈУ“ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА

БРОЈ 91-3/18

ДАНА 03.08.2018.

 

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ  ОДБОРА  БРОЈ 91/18 ОД ДАНА 12.06.2018., И КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА  У  ДОМ  У ШКОЛСКУ 2018/2019 Г.  БРОЈ 91-2/18  ОД 12.06.2018. И  ЧЛАНА 16 СТАВ (8) СТАТУТА ,   КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР  И  ПРИЈЕМ  УЧЕНИКА  РАДИ  СМЈЕШТАЈА  У  ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019  ГОДИНЕ,  ДОНИЈЕЛА  ЈЕ  СЛЕДЕЋУ

 

ОДЛУКУ

 

РАДИ  СМЈЕШТАЈА  И  ИСХРАНЕ  УЧЕНИКА  У  ДОМУ   ЗА   ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ А НАКОН РАЗМАТРАЊА ПРИЈАВА НА КОНКУРС , ИЗВРШЕН ЈЕ ИЗБОР СЛЕДЕЋИХ УЧЕНИКА:

1.ИВАНА КРСТИЋ
2.ВУКА МАРКОВИЋ
3.САЊА ЈОВИЋ
4.ВЕДРАНА СИМИЋ
5.КРИСТИНА ТОМИЋ
6.ДАЛИБОРКА ФИЛИПОВИЋ
7.САРА МИЋИЋ
8.ДУШИЦА ИГЊАТОВИЋ
9.НАДА ЛАЗИЋ
10.САНДРА ДЕСПОТОВИЋ
11.ДАНИЦА ТРИВКОВИЋ
12.МИЛИЈАНА ЋЕТКОВИЋ
13.НАТАША ПАУНИЋ
14.САЊА ЈОВИЧИЋ
15.ДАНКА РЕНОВИЦА
16.ГОСПАВА КРАЈИШНИК
17.НИКОЛИНА МИТРИЋ
18.НАТАША РАДОВАНОВИЋ
19.МАРИНА ПОПОВИЋ
20.КРСТО СИМИЋ
21.СПАСОЈА ЛУКИЋ
22.ВАСИЛИЈЕ СТЕВАНОВИЋ
23.ЉУБИША ПАЈИЋ
24.МИЛАН ФИЛИПОВИЋ
25.АЛЕКСАНДАР РАДОВАНОВИЋ
26.ДАРКО ВИДАКОВИЋ
27.МЛАДЕН ТОМИЋ
28.ОГЊЕН ИЛИЋ
29. САЊА ТОДОРОВИЋ
30.МИЛИВОЈЕ ЈОВАНОВИЋ
31.МИЛОШ РАДОВАНОВИЋ
32.ЦВИЈАН ПЕТРОВИЋ
33.НИКОЛА ЈОВАНОВИЋ
34.БОРИСАВ СИМИЋ
35.СРЂАН ЂУРИЋ
36.ВЛАДИМИР МАРКОВИЋ
37.ВЕЉКО КРСТИЋ
38.МИХАЈЛО ЛАЗАРЕВИЋ
39.ЈОВИЦА ВУКОВИЋ
40.ЖИКО СИМИЋ
41.ЛАЗАР ЈОВИЧИЋ
42.МИЛЕ ТРИВКОВИЋ
43.СРЂАН МИЛОШЕВИЋ
44.ПЕТАР МИКИЋ
45.ДАРКО ТЕШАНОВИЋ
46.ДРАГАН АНИЋ
47.ЊЕГОШ КУЗМАН
48.СТЕФАН БОЖИЋ
49.ДАНИЈЕЛА СТОЈАНОВИЋ
50.ЈОВАНА МИЛОШЕВИЋ
51.ИВАНА СИМИЋ
52.АЊА ИЛИЋ
53.НАТАША ЗЕКИЋ
54.МАРИЈА РИСТИЋ
55.ГОРДАНА ИЛИЋ
56.МАРИЈА СИМАНИЋ
57.АНЂЕЛА СИМИЋ
58.НИКОЛИНА КЕРАНОВИЋ
59.МАЈА КОВАЧЕВИЋ
60.ТАМАРА САВИЋ
61.МАРЈАНА ТОДОРОВИЋ
62.МАРИНА ДЕСПОТОВИЋ
63.АНЂЕЛА БОГИЋЕВИЋ
64.МАЈА БОГИЋЕВИЋ
65.ДЕЈАНА НИКОЛИЋ
66.НЕВЕНА РАДИЋ
67.МИЛИЦА ТЕШАНОВИЋ
68.ДАНИЈЕЛА ЂУКАНОВИЋ
69.ДАНИЈЕЛА ДРАГИЋ
70.ВАЛЕНТИНА ЈОВИЋ
71.ИВАНА ВАСИЋ
72.ИРЕНА КОВАЧЕВИЋ
73.ЖЕЉАНА ДОКНИЋ
74.САЊА ИЛИЋ
75.БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ
76.НИКОЛА МИТРОВИЋ
77.ЂОРЂЕ АРАПОВИЋ
78.ЈОВО БЕАТОВИЋ
79.САША ЛУКИЋ
80.ЖЕЉКО РИСТИЋ
81.РАДЕ СТУПАРЕВИЋ
82.АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ
83.МЛАДЕН ЛАЗАРЕВИЋ
84.СТЕВАН ПЕТРОВИЋ
85.СИНИША ПАЈИЋ
86.ВАЊА ТРИФКОВИЋ
87.МЛАЂО БОЈАНИЋ
88.МИЛЕНКО ТЕЈИЋ
89.НЕДЕЉКО ЂУРИЋ
90.ВАЈО СИМИЋ
91.БОЈАН СИМИЋ
92.ДАЛИБОР СТОЈАНОВИЋ
93.ДАНИЈЕЛ ЗЕЛЕНОВИЋ
94.ИГОР НИКОЛИЋ

95.МАРИЈА ДОБРАНИЋ

96.МИЛАНКА СТЕВАНОВИЋ

 

ПРЕДЛАЖЕ СЕ ДИРЕКТОРУ  ДА ДОНЕСЕ РЈЕШЕЊЕ О ПРАВУ НА СМЈЕШТАЈ НА ОСНОВУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ , НАКОН ИСТЕКА ОЖАЛБЕНОГ РОКА ПО ОВОЈ ОДЛУЦИ.

ПРАВНА ПОУКА : ПРОТИВ ОВЕ ОДЛУКЕ МОЖЕ СЕ ПОДНИЈЕТИ ПРИГОВОР КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР И ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ДОМ У РОКУ ОД 8 ОСАМ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ДОМА .

ДОСТАВЉЕНО :                                             ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ПРИЈЕМ УЧЕНИКА

1.КОМИСИЈА                                                                       __________________________________

2.СЕКРЕТАР

3.РАЧУНОВОЂА

4.ОГЛАСНА ТАБЛА 2

5.АРХИВА

 

 

Конкурс за пријем ученика 2018/19

ЈУ’’ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА’’Бијељина
Улица Семберских ратара број 1.
Број : 91-2/18
Дана 12.6.2018. године

На основу члана 20. став (3). Закона о ученичком стандарду (’’Сл. гл. РС ’’, број : 72/12) и Одлуке Управног одбора, број : 91/18 од дана 12.6.2018. године, р а с п и с у ј е  с е

К О Н К У Р С
(за пријем ученика у Дом, ради смјештаја и исхране, за школску 2018./19. годину)

Број расположивих мјеста за смјештај износи укупно 193.

Рок за подношење пријава на конкурс почиње тећи од дана 12.6.до дана 31.7.2018. године. Право на смјештај и исхрану имају редовни ученици средњих школа, који имају држављанство Републике Српске или Босне и Херцеговине, док се преостали дио евентуално слободних смјештајних капацитета може попунити пријемом ученика који су страни држављани.
Испуњавање услова за пријем у Дом заитересовани кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом или овјереним фотокопијама истих.
Заинтересовани ученици уз пријаву на конкурс, у обавези су да доставе слиједећа документа:

1. Извод из матичне књиге рођених,
2. Увјерење о пребивалишту,
3. Потврду о упису у средњу школу,
4. Овјерену копију свједочанства од VI до IX разреда основне школе за ученике који су уписани у први разред средње школе,
5. Овјерена копија свједочанства из претходног разреда средње школе за ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе,
6. Потврду да је ученик освојио једно од прва три мјеста на међународним олимпијадама на којима ученици из Републике имају право учешћа (само за ученике који испуњавају овај услов),
7. Овјерена кућна листа,
8. Потврда о школовању / студирању за чланове домаћинства на школовању / студију, за предшколску дјецу извод из матичне књиге рођених,
9. Потврду да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених лица надлежног завода за запошљавање,
10. Увјерење од надлежне Пореске управе за родитеље да се не воде као порески обвезници по основу примања, за родитеље који су незапослени, а не налазе се на евиденцији незапослених лица надлежног Завода за запошљавање,
11. Просјек прихода за период јануар-јуни текуће године запослених чланова домаћинства
(посљедњи чек од пензије),
12. Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом праву по основу члана
домаћинства породице погинулог борца, са висином примања по том основу,
13. Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом статусу дјетета ратног
војног инвалида од I до VI категорије, са висином примања по том основу,
14. Извод из матичне књиге умрлих, за ученике без једног или оба родитеља,
15. Двије мале фотографије .

Редослијед (ранг-листа) ученика за пријем утврђује се на основу: успјеха ученика у претходном школовању, социјалног статута породице ученика и удаљености мјеста пребивалишта
од мјеста школовања.

Висина учешћа родитеља у трошковима смјештаја и исхране износи 75,00 КМ .

За дјецу погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до VI категорије, смјешај и исхрана ученика финансира се из буџета Републике Српске у износу од 170,00 КМ, једномјесечно по ученику.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријем докумената по конкурсу врши комисија, временски од 08 до 13 00 часова. Ранг листа примљених ученика ће бити објављена у петак, дана 03.08.2018. године, на
огласној табли дома.

Кандидат може поднијети приговор комисији на ранг листу у року од осам дана, рачунајући од дана њеног објављивања на огласној табли.

Комисија је дужна да у року од осам дана одлучи о поднесеним приговорима, након чега доноси коначну ранг листу кандидата за смјештај у дом.

Рјешење о праву на смјештај у дом доноси директор на основу коначне ранг листе.

Кандидат који је незадовољан рјешењем може изјавити жалбу Управном одбору у року од осам дана, рачунајући од дана пријема рјешења.

Одлука управног одбора је коначна и против те одлуке није дозвољена жалба, али се може покренути поступак код надлежног суда.

                                                                                                                                                                                 П р е д с ј е д н и к
Достављено :                                                                                                                                                           Управног одбора
1. Комисији,                                                                                                                                                          Славиша Вујановић
2. Огласна табла 3x,
3. Архива.